• 28 Eylül 2022
  • +
  • -

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait satışı yapılacak menkul(Araç), gayrimenkuller(Arsa) ile kiraya verilecek işyerleri aşağıda liste halinde belirtilmiş olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca ihaleleri yapılacaktır.

Satış/Kiralama ihalesi 10.10.2022 Pazartesi günü Ekli listede belirtilen saatte Belediyemiz Encümeni huzurunda Belediye Binası Belediye Başkanı Odası (Ece Mah. Konak Caddesi No:1) adresinde yapılacaktır.

  1. Satış/Kiralama ihalesine katılmak isteyenler en geç 08.10.2022 Cumartesi günü saat 16:00’a kadar. Ekli listede belirtilen Geçici Teminatı ve ihale iştirak bedellerini Belediyemiz veznesine yada Belediyemizce verilecek banka hesap numarasına yatıracaklar, makbuzlarını ve istenilen belgeleri yukarıdaki tarih ve Saat’e kadar kapalı zarf içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim edeceklerdir. Belirlenen gün ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  2. İhaleye çıkarılan taşınmazların ait muhammen bedeli, geçici teminat tutarını, ihale iştirak bedelini ihale tarih ve saati ekli listededir.
  3. Açık arttırmanın uzun sürmesi veya tüm katılımcıların hazır bulunması durumunda saat gözetilmeksizin ihalelere sırasıyla devam edilecektir.
  4. İhale şartname ve eklerine uymadığı anlaşılanlar ihaleye katılamazlar. Katılmış ve ihale üzerinde kalmış olsa bile iptal edilerek oluşan kamu zararı ilgili katılımcı /katılımcılardan tahsil edilecektir.
  5. İsteklilerin hazır bulundurması gereken belgeler;

 

1- Gerçek Kişiler için;

a- Müracaat Dilekçesi (Kiraya çıkarılan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair bilgiler yazılacaktır),

b- Kanuni İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü, Muhtarlıktan veya E-Devlet Üzerinden),

c- Noter tasdikli imza beyannamesi,

d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e- İsteklilerin, Belediyemizin bağlı birimleri ve Belediyemizin iştiraki olduğu SANJET A.Ş.’ne ve SANBEL Ltd. Şti. ne borcu olmadığına dair belge,

f- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve ihale iştirak bedellerinin, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,

g İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

h- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

i- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 1 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 

2.Tüzel Kişiler için:

 

a- Müracaat Dilekçesi, (Kiraya çıkarılan yeri bildiğine ve gördüğüne dair bilgilerde yazılacaktır)

b- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların ticaret odası sicil müdürlüğü veya noter tasdikli yetki belgesi,

c- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı, 

d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname,

e- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış, şirket ortaklarının son durumunu gösterir belge,

f- Tüzel kişiliğin ortaklarının ve tüzel kişilik adına hareket edenlerin Belediyemiz, bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş. ve SANBEL LTD. ŞTİ’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

g- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve ihale iştirak bedellerinin, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,

h- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

i- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

j- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 2 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

6-Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde müracaat süresi sonuna kadar mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülüp okunabilir.

                Keyfiyet ilan olunur.

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 45. MADDESİ UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ

 

 

 

SIRA

NO

SATIŞI YAPILACAK

TAŞINMAZLAR

MUHAMMEN BEDEL  

 

İHALE İŞTİRAK BEDELİ

 

 

GEÇİCİ TEMİNAT

 

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ
 

 

1

TABDUK EMRE MAHALLESİ 1062 ADA 11 PARSEL 552,49 M² ARSA 403.500,00-TL  

20.175,00-TL

 

12.105,00-TL

 

10.10.2022

 

 

09:00

 

 

SATIŞ

 

2

TABDUK EMRE MAHALLESİ 1051 ADA 23 PARSEL 388,93 M² ARSA 268.000,00-TL 13.400,00-TL 8.040,00-TL 10.10.2022  

09:10

SATIŞ
 

 

3

TABDUK EMRE MAHALLESİ 1051 ADA 14 PARSEL 364,63 M² ARSA 251.300,00-TL 12.565,00-TL 7.539,00-TL 10.10.2022  

09:20

 

SATIŞ
4 FATİH MAHALLESİ 1294 ADA 1 PARSEL 451,58 M² ARSA 272.100,00-TL 13.605,00-TL 8.163,00-TL 10.10.2022 09:30 SATIŞ
5 FATİH MAHALLESİ 1294 ADA 10 PARSEL 387,20 M² ARSA 252.650,00-TL 12.632,50-TL 7.579,50-TL 10.10.2022 09:40 SATIŞ
 

6

FATİH MAHALLESİ 1295 ADA 2 PARSEL 448,08 M² ARSA 292.375,00-TL 14.618,75-TL 8.771,25-TL 10.10.2022 09:50 SATIŞ
 

7

FATİH MAHALLESİ 1295 ADA 3 PARSEL 445,33 M² ARSA 290.600,00-TL 14.530,00-TL 8.718,00-TL 10.10.2022 10:00 SATIŞ
 

 

8

FATİH MAHALLESİ 1291 ADA 17 PARSEL 568,17 M² ARSA 370.750,00-TL 18.537,50-TL 11.122,50-TL 10.10.2022 10:10 SATIŞ
 

 

9

FATİH MAHALLESİ 1290 ADA 2 PARSEL 665,68 M² ARSA 434.400,00-TL 21.720,00-TL 13.032,00-TL 10.10.2022 10:20 SATIŞ
 

10

ZAFER MAHALLESİ 902 ADA 2 PARSEL 458,16 M² ARSA 688.400,00-TL 34.420,00-TL 20.652,00-TL 10.10.2022 10:30 SATIŞ
 

11

ZAFER MAHALLESİ 539 ADA 2 PARSEL 479,90 M² ARSA 721.100,00-TL 36.055,00-TL 21.633,00-TL 10.10.2022 10:40 SATIŞ
 

12

ZAFER MAHALLESİ 539 ADA 3 PARSEL 479,90 M² ARSA 721.100,00-TL 36.055,00-TL 21.633,00-TL 10.10.2022 10:50 SATIŞ
 

13

ZAFER MAHALLESİ 539 ADA 24 PARSEL 523,01 M² ARSA 838.200,00-TL 41.910,00-TL 25.146,00-TL 10.10.2022 11:00 SATIŞ
 

14

ZAFER MAHALLESİ 690 ADA 5 PARSEL 354,80 M² ARSA 533.100,00-TL 26.655,00-TL 15.993,00-TL 10.10.2022 11:10 SATIŞ
 

15

ZAFER MAHALLESİ 905 ADA 26 PARSEL 389,90 M² ARSA 586.000,00-TL 29.300,00-TL 17.580,00-TL 10.10.2022 11:20 SATIŞ
 

16

ZAFER MAHALLESİ 905 ADA 27 PARSEL 596,41 M² ARSA 955.800,00-TL 47.790,00-TL 28.674,00-TL 10.10.2022 11:30 SATIŞ
 

17

ZAFER MAHALLESİ 906 ADA 23 PARSEL 558,86 M² ARSA 895.600,00-TL 44.780,00-TL 26.868,00-TL 10.10.2022 11:40 SATIŞ
 

18

ZAFER MAHALLESİ 906 ADA 24 PARSEL 375,97 M² ARSA 564.900,00-TL 28.245,00-TL 16.947,00-TL 10.10.2022 11:50 SATIŞ
 

19

ZAFER MAHALLESİ 906 ADA 25 PARSEL 375,60 M² ARSA 564.500,00-TL 28.225,00-TL 16.935,00-TL 10.10.2022 12:00 SATIŞ
 

20

ÇAKIR MAHALLESİ 996 ADA 62 PARSEL 327,47 M² ARSA 1.187.500,00-TL 59.375,00-TL 35.625,00-TL 10.10.2022 12:20 SATIŞ
 

21

ÇAKIR MAHALLESİ 1203 ADA 19 PARSEL 268,63 M² ARSA 672.250,00-TL 33.612,50-TL 20.167,50-TL 10.10.2022 12:30 SATIŞ
 

22

SAZAK MAHALLESİ 1145 ADA 2 PARSEL 341,31 M² ARSA 342.200,00TL 17.110,00-TL 10.266,00-TL 10.10.2022 12:40 SATIŞ
 

23

HİSAR MAHALLESİ 987 ADA 15 PARSEL 256,12 M² ARSA 653.750,00TL 32.687,50-TL 19.612,50-TL 10.10.2022 12:50 SATIŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 45. MADDESİ UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR LİSTESİ

 

SIRA

NO

ARAÇ CİNSİ MODELİ FİİLİ DURUMU MUHAMMEN BEDEL İHALE İŞTİRAK BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNAT

 

 

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ  
 

1

KANUNİ (VAN 94)

MOTOSİKLET

2011 ÇALIŞIR KULLANILABİLİR  

10.000,00-TL

 

500,00-TL

 

300,00-TL

 

10.10.2022

 

13:30

 

SATIŞ

 

2

KUBA (KB 100-6) MOTOSİKLET 2011 ÇALIŞIR KULLANILABİLİR  

12.000,00-TL

 

600,00-TL

 

360,00-TL

 

10.10.2022

 

13:40

 

SATIŞ

 

3

FİAT DUCATO (BB VAN) KAMYONET 2008 EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ  

    30.000,00-TL

 

1.500,00-TL

 

900,00-TL

 

10.10.2022

 

13:50

 

SATIŞ

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 45. MADDESİ UYARINCA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ LİSTESİ

 

 

SIRA

NO

KİRAYA VERİLECEK

TAŞINMAZLAR

MUHAMMEN BEDEL  İHALE İŞTİRAK BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNAT

 

 

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ  

KİRA SÜRESİ

 

1

TOPTANCI HALİ A BLOK NO:4  

35.000,00TL

 

70.000,00 TL

 

10.500,00 TL

 

10.10.2022

 

14:00

 

31.09.2032

2 TOPTANCI HALİ A BLOK NO:6 35.000,00TL  

70.000,00 TL

10.500,00 TL 10.10.2022  

 

14:10

 

31.09.2032

3 TOPTANCI HALİ A BLOK NO:8 35.000,00TL  

70.000,00 TL

10.500,00 TL 10.10.2022  

14:20

 

31.09.2032

4 TOPTANCI HALİ B BLOK NO:22 35.000,00TL 70.000,00 TL 10.500,00 TL 10.10.2022 14:30 31.09.2032

 

 

 

 

E-posta Listemize Katılın

Please wait...

UYGULAMALARIMIZ

BİZE ULAŞIN