Zabıta

Genel Bilgiler

I – GENEL BİLGİLER

A – Misyon ve Vizyon

Misyonumuz; Sandıklı’nın kimliğini ön planda tutarak, beldenin düzeni, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan yetkili organların bu amaçla alacakları kararları kamu yararı , katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri göz önüne alarak sunmak.

Zabıta Örgütümüz, kurumsal değerlerimizi sahiplenen toplum ve çevre bilinci gelişmiş öğretici ve özgüveni ile Sandıklı Halkına hizmet veren bir yapıyı sürdürmek hedefindedir.

Vizyonumuz; başarı ve hizmet kalitesini sürdürmek, zabıta mevzuatı ve uygulamalarında öncü, örnek ve çağdaş teknoloji kullanan, her kurumun tecrübe ve bilgisinden faydalanmak istediği, görüşleri ile uygulama sahasına yön veren ve düşüncelerine başvurulan bir yapıyı en üst düzeye çıkartmaktır.

ZABITA TEŞKİLATIMIZ

Kuruluş

MADDE 5 – (1) Belediye zabıta teşkilatı; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye meclisi kararı ile oluşturulur. Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

(2) Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir.

(3) Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir.

(4) Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar.

Kadro ve unvanlar

MADDE 6 – (1) Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş; daire başkanı, zabıta müdürü, zabıta şube müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.

Bağlılık

MADDE 7 – (1) Belediye zabıta teşkilatı belediye başkanına bağlıdır. Belediye başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına; devredebilir.

(2) Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri belediye zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumlarda ilgili belediye başkanlığına bilgi verilir.

Görev alanı

MADDE 8 – (1) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir.

Çalışma düzeni

MADDE 9 – (1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

(2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Görevleri

MADDE 10 – (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

 1. a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek

5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.

18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

 1. b) İmar ile ilgili görevleri;

1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

 1. c) Sağlık ile ilgili görevleri;

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

ç) Trafikle ilgili görevleri;

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

 1. d) Yardım görevleri;

1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

Yetkileri

MADDE 11 – (1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

 1. a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
 2. b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
 3. c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

 1. d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,
 2. e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
 3. f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,
 4. g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

 1. h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

Sorumluluğu

MADDE 12 – (1) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Belediye Zabıtamız toplumcu Belediyecilik anlayışını hedeflemiş olup ;

Müdürlüğümüz;

 • Müdüriyet Kısımları,
 • Zabıta Amirliği,
 • Gece Denetim ve Nöbetçi Personel olarak 24 saat görev anlayışı ile çalışmaktadır.

Bu görevi;

 • Esnaf denetimi,
 • Pazar denetimi,
 • Seyyar ekip çalışmaları,
 • Şikayetlerin takibi ve sonuçlandırılması,
 • Diğer Müdürlüklerden gelen evrakların tebliği/takibi,

Kolluk görevinin yerine getirilmesi olarak sınıflandırabiliriz.

II – AMAÇ VE HEDEFLER

A – Birimin Amaç ve Hedefleri

İşyerlerine halk sağlığı ve ruhsatsızlık yönünde yapılan denetimler arttırılacak.

Pazar yerlerinde gerekli önlem ve denetimler arttırılacak.

Seyyar satıcılara yönelik tedbirler kararlılıkla uygulanacak ve arttırılacak.

Konusunda uzman, halkla ilişkilerde rehber bir personel yapısı oluşturulacak

Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalar ile kaynakların aktif ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır.

B – Temel Politikalar ve Öncelikler

Kurumsal yapımızı sahiplenen toplum ve çevre bilinci gelişmiş, anayasal haklar ve yasalara saygılı, öğretici ve özgüveni yüksek örgüt yapısı oluşturmak.

Zabıta hizmetlerinin her alanında bilişim teknolojilerini etkin kullanmak.

Zabıta Talimatnamesi

T.C.

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

BELEDİYE TEMBİH ve YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Yasal Gerekçe.

AMAÇ:

MADDE 1-Bu tembih ve yasakların amacı Sandıklı ilçesi Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yaşayan halkın güvenlik, sağlık ve huzur içinde bulunması, görünümü bozacak veya zarar verecek girişimlerin önlenmesi, Beldenin ve belde halkının selamet, refahını temin ve intizamı, aksine harekette görünenleri cezalandırmak sureti ile bu hareketlerinden caydırmak karar alma, uygulama ve hizmetlerde şeffaflık, hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik  ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle etkinlik, Nitelik üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik, sosyal Belediyecilik hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti, sosyal davranış bilincini geliştirmek, Koordinasyon ve işbirliği, Fiziksel, Sosyal Kültürel çevresel kalkınmasını sağlamak.

KAPSAM:

MADDE 2- Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan, her türlü işyeri ve sahipleri, özel ve tüzel kişiler bu tembih ve yasaklarda yazılı emir ve yasaklara uymaya mecburdur. Bu tembih ve yasakların kapsamı, bunlara ait bina araç ve gereçleri içermekle birlikte 5393 sayılı Belediye yasası gereği, Belediye yasakları koymak, uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek ve Belediyelere verilen görevleri kapsamaktadır. Bu tembih, yasaklarda Belediye Kanunlarının yanında, diğer yasaların Belediyeye verdiği yetki ve görevlerinde  kapsamaktadır. 

DAYANAK:

MADDE 3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 51. ve 15. Maddesinin 1 Fıkrasının (b)  bendine dayanarak hazırlanmıştır.

BELEDİYE ZABITASININ UYGULAMADAKİ YASAL DAYANAKLARI

 

2709 Sayılı T.C. Anayasası, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu.5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun,2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 831 Sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu ve 2659 Sayılı Sular Hakkında Kanun,5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu

 

 

ve Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, 5625 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun, 3091 Sayılı Taşınmaz

Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 6183 Sayılı Amma Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2981 Sayılı İmar, Gecekondu Mevzuatlarına Aykırı Yapılan Uygulamalar Hakkındaki Kanun, 4857 Sayılı İş Kanunu, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük, 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun. Buna göre;

 1. a) Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun, nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.
 2. b) Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.”
 3. c) Bu madde hükümleri, ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır.” (08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı R.G. de yayımlanan 5728 sayılı Kanunla değişik 1608 Sayılı Kanun, Madde 1.)

Tanımlar:

Bu Tembih ve Yasaklarda geçen deyimler

Belediye         : Sandıklı Belediyesi

Başkan           : Sandıklı Belediye Başkanı

Meclis             : Sandıklı Belediye Meclisi

Encümen       : Sandıklı Belediye Encümeni

Zabıta             : Zabıta Memuru, Zabıta Komiser ve Amirleri ile Zabıta Müdürü

Belediye Yetkilileri ve Görevlileri: Başkan, Başkan Yardımcıları,

Ödeme Yeri  : Sandıklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

A- Umumi ve Umuma Açık Yerlerde Uyulacak Emir ve Yasaklar

MADDE 4. Belediyemiz sınırlarının umumi ve umuma açık yerlerinde halkın huzur, güven, rahat, emniyet ve selameti ile ilgili aşağıdaki fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

4.1- Umuma açık eğlence yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, kamu binalarında, cadde, sokak, yol, meydan, genel taşıt araçları ve kamuya açık diğer yerlerde; yere tükürmek, sümkürmek, işemek, buralara izmarit, kâğıt mendil, peçete, kuruyemiş kabuğu ve her türlü kirletici maddeleri atmak, halkı tiksindirecek ve sağlığını bozacak eylem ve davranışlarda bulunmak, bu gibi yerlere kirli, kötü kokulu ve iğrendirici kıyafetle girmek.

4.2-Şehir içerisinde ağıl, ahır, barınak, kulübe, kümes vb. yerler yaparak hayvan beslemek, bu hayvanları sokağa bırakmak, tek olarak veya sürüler halinde cadde ve/veya sokaklarda gezdirmek, park, bahçe, arsa, meydan, yeşil alan, abide avlusu, çamlık ve mezarlık gibi yerlerde otlatmak ve buralara bağlamak. (5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri saklıdır.)

4.3- Gezginci arıcılık ve/veya sabit arıcılık yapan arıcıların, arılarını çevreye rahatsızlık verecek şekilde meskûn mahal içerisinde konaklatması yasaktır.

4.4- Taşınır veya taşınmaz, canlı veya cansız tüm belediye ve kamu eşya ve mallarına (yönlendirme tabela ve afişleri, kapı ve sokak levhaları, aydınlatma lambaları, çeşme muslukları, umumi çeşmeler, sulama ve itfaiye vanaları, kaldırım taşları vb.) zarar verecek eylem ve davranışlarda bulunmak veya bunları amacı dışında kullanmak, kirletmek, yerlerini değiştirmek yasaktır.

4.5- Belediyemiz sınırları içerisinde her türlü motorlu araç veya el arabası, at arabası, çekçek vb. araçlarla hurda ve değişik malzeme (Geri dönüşüm malzemeleri) toplamak, çöp konteynırlarından malzeme seçme fiilinde bulunmak ve bu amaçla konteynıra ve çevreye zarar vermek yasaktır.

4.6- Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm anayol ve tali yollar üzerinde belediyeden izin almadan manav vb. gibi sergi, stant, teşhir yeri açmak yasaktır.

4.7- Belediyemiz sınırları içerisindeki cadde ve sokaklarda veya hayrat çeşmelerinde, oto yıkama yerleri dışında araç yıkamak yasaktır.

4.8-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan konutların balkon ve damlarında, cadde, sokak, meydan (park-bahçe, yeşil alan, boş alanlar) ve kaldırımlarda ateş, mangal, lastik vb. yakmak,

4.9-Belediyemiz zabıta ve diğer hizmet birimlerini asılsız ve kayda değer olmayan ihbarlarla meşgul etmek yasaktır.

4.10-Havalı silah v.b. aletler ile umuma açık yerlerde atış talimatı yapılması veya yaptırılması yasaktır.

 4.11-Belediyemiz sınırları içerisinde yasak edilen yerlere ve semt pazarlarının kurulduğu bölgeye araçlarını park ederek sergi açılmasına engel olmak, (Bu araçlar İlçe Trafik Komisyonunca belirlenen çekicilere çektirilir) yasaktır.

4.12-Belediyemiz ve kaplıca işletmesi sınırları içerisinde ne amaçla olursa, Belediyeden izin alınmadan sabit ve geçici konaklama yapılamaz, çadır kurulamaz, araçlar üzeri konaklama yapılamaz.

4.13- Dam, teras veya balkonlardan biriken karların tedbirsiz olarak yola atılması yasaktır.

 

 

 

B- Park Bahçelerde Uygulanacak Kurallar

MADDE 5.

5.1- Parklara ve umuma mahsus her türlü istirahat yerlerine kabuklu yemiş ve benzeri çöp atıklarının atılması yasaktır.

5.2- Cadde ve sokaklar ile belediyeye ait yeşil alan ve parklarda dikili bulunan çiçek, ağaç ve çalıların koparılması, budanması, kesilmesi, dallarının kırılması, gübre vb. madde verilmesi, ilaçlanması veya bitkilere kimyasal madde sürülmesi veya dökülmesi, etrafının bozulması, tahrip edilmesi yasaktır.

5.3- Parklarda her türlü motorlu taşıt ve bisiklet ile gezmek yasaktır.

5.4- Belediyeye ait yollar ile park ve bahçelerde kamuya ait ağaçların dallarını kesmek, koparmak tahribat yapmak, çocuk oyun araçlarına, bank ve benzeri şehir mobilyalarına zarar vermek ya da bunları zarar verecek şekilde kullanmak yasaktır.

5.5- Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak, alkollü içki içmek veya içirmek, huzur ve sükûnu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yasaktır.

5.6- Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları, yaya trafiğini engellemeyecek şekilde en az 2,50 metre yükseklikten sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak budanacak, komşu parsel veya evlerin üzerine dalları geçen ağaçların dalları budanacaktır. Budamayanlar hakkında yasal işlem yapılmakla birlikte budama işlemi belediyece yapılıp masrafı ilgilisinden tahsil edilecektir.

5.7- Cadde, sokak, park ve kamuya ait taşınmazlar üzerinde bulunan ağaçların üzerindeki ürünleri toplamak yasaktır.

5.8– Cadde, Sokak ve meydanlarda (Park,Yeşil alan ve boş alanlar) mangal,ateş yakma,çöp vb. atıklar atmak yasaktır.

5.9-Şehir içinde; Park, Cadde ve sokaklarda bulunan ağaç ve anıt ağaçlara zarar vermek,her türlü ilan vb. şeyleri  çivi ile çakmak, asmak yasaktır.

5.10- Umumun istifadesine mahsus yerlerde, parklardaki banklarda , cami ve diğer mabetlerin avlularında otogar ve garlarda uyumak, yatmak, fazla yer işgal etmek. Çocuk oyun alanlarında bulunan oyun guruplarına zarar vermek, uygunsuz durumlarda ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

5.11-Parklardaki kanepelerde içki içmek yatmak, uyumak yasaktır. Çimenlere ve çiçek parklarına basmak, top oynamak, parklarda kaldırımlarda ve refüjlerde bulunan ağaç, fidanlara her ne surette olursa olsun zarar vermek, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak varsa meyvelerini koparmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, hayvan bulundurmak, koşturmak, otlatmak ve gezdirmek, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek, kesmek, izinsiz ağaç budamak, araçların ağaçlara çarpmaları, kırmaları, odun elde etmek amacıyla zarar meydana getirmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.

5.12-Piknik alanlarına, çadır kurulması ve başka amaçla kullanılması yasaktır.

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

İşyerleri, Her Türlü Müessese ve Bütün Binaların Sahipleriyle Burada İkamet Eden ve Çalışanların Uyacağı Belediye Emir ve Yasakları

A- Temizlik İle İlgili Yasaklar

MADDE 6.

6.1- Çöp kabı bulundurmamak, çöp konteynırlarını ateşlemek, ateşli çöp atmak, yanan madde (kül vb.) atarak hasara neden olmak yasaktır.

6.2- Çöp konteynırlarına taş, toprak, çakıl, kum, moloz, hafriyat vs. gibi inşaat malzemesi koymak,  yasaktır.

6.3- Evinde, bahçesinde, müşterek kullanım alanlarında, özel veya kamuya ait alanlarda hurda malzeme, çöp veya çöp benzeri atıkları biriktirerek çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokmak, şehir estetiğini bozmak yasaktır.

6.4- Halı, kilim, sofra, elektrik süpürgesi torbası, temizlik bezleri paspas vs. silkeleyerek etrafı rahatsız etmek, yasaktır. (Kat maliklerince belirlenmiş bir gün veya saat yoksa; haftanın Cumartesi günleri 09.00-12.00 saatleri arasında halı ve kilim silkelenebilir).

6.5- Binaların yıkanarak temizlenmesi esnasında, kirli ve sabunlu suları yaya kaldırımı veya yollara akıtmak yasaktır.

6.6- Belediyece belirlenen çöp konteynırlarının yerlerini belediyeye danışmadan değiştirmek, yasaktır.

6.7-Geri dönüşüm; Poşetleme uygulanan cadde ve sokaklarda, araçların geçiş saatinden önce veya sonra çöp poşetlerini sokağa bırakmak yasaktır.

6.8- Binalardan alt kat balkonlarına, müşterek kullanım alanlarına, havalandırma boşluklarına, boş arsalara, cadde, sokak ve yaya kaldırımlarına herhangi bir şey atmak, dökmek yasaktır. Dükkân, ev, apartman sahipleri ve içinde oturanlar binalarının önündeki yaya kaldırımlarını temizlemeye mecburdur. Yapmayanlar para cezası ile cezalandırılır.

6.9- Bina ve işyeri girişlerinde kullanılan paspasları; tozunu temizlemek maksadıyla yola atmak yasaktır.

6.10- Apartman, çok katlı iş merkezleri vb. yerlerde mal sahibi ve yöneticileri tarafından, döner merdiven ve asansörleri devamlı surette çalışır vaziyette bulundurmamak, kontrol ve bakımlarını zamanında yaptırmamak yasaktır.

6.11-Bilumum çöp, süprüntü, kâğıt meyve artıkları, yemiş kabukları, inşaat artıklarını batacak, kirlenecek, şekilde  yerlere atmak, dökmek, silkmek yasaktır. Karton,koli,kağıt vb. atıkların geri dönüşüm kutusuna düzenli bir şekilde katlayıp ezerek atılması zorunlu olup uymayanlar para cezası ile cezalandırılır.

6.12-Her türlü yıkımlarda etrafı rahatsız edici toz, toprak, demir, tahta vb. şeylerin etrafa yayılmasına, rahatsız etmesine sebep olmak, bertaraf edecek tedbirleri almamak yasaktır.

6.13-Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezleri tıkayacak veya fena koku neşreden maddeler atmak, dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak yasaktır.

6.14-Etrafı kirletecek ve rahatsızlık verecek, koku neşredecek lastik yakmak tezek, deri, paçavra vs. sermek, dökmek, kurutmak, açık alanda ateş yakmak yasaktır.

 

 

 

 

6.15 –Her türlü Binaların, abidelerin, yeraltı ve yer üstü geçitlerin, cami, trafo, elektrik direkleri, cadde ve sokaklardaki tretuvarları, otobüs durakları Belediyeye ait reklam panolarına vs. yüzlerini, duvarlarını, tebeşir, yağlı boya, katran vs ile yazı yazmak, karalamak, şekil çizmek, kirletmek yasaktır.

6.16-Kirli, yağlı ve pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri, etrafı kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme eşya vs. ile kalabalık arasına girmek yasaktır.

6.17-Ev, Apartman, site, iş hanı, dükkân sahipleri, işleticileri ve oturanlarının işyerlerinin, binalarının önündeki yol ve yaya kaldırımları kirletmeleri yasaktır.

6.18-Duvarlar, kapı içleri korkuluk boyandığı zaman gelip geçenlerin üzerlerini kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak yasaktır.

6.19-Her çeşit eşyanın, malzemenin nakli, yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmeleri, Meskûn alanlarda yük indirip bindiren araçların gürültü ederek halkın huzur ve sükûnetini bozmak yasaktır.

6.20-Araçların dikkatsizlik ve tedbirsizlik yüzünden yollarda biriken su birikintilerini ve çamurları vatandaşların üzerlerine sıçratmaları ve  sıçramalarına sebep olmaları yasaktır.

6.21 –Kapı, pencere, balkon, teras hava ve ışıklandırma mahallerinde, sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye veya bitişik evin teraslarına, damlarına, çöp, süprüntü, paçavra, kağıt, yemek artıkları, bulaşık veya çamaşır suyu, pis su dökmek, atmak, suları caddeye akacak şekilde çiçek sulamak ve yıkamak, binaların, teras, balkon, pencere, merdiven vb gibi yerlerden halı, kilim, elektrik süpürgesi torbası muhteviyatı, temizlik bezleri vs dökmek ve silkelemek, etrafa rahatsız edici koku neşredecek durum oluşturmak, kirletmek, karlı havalarda ev ve apartmanların kapı ve tretuvarlarında biriken karları temizlememek yasaktır.

6.22-Binalardan dışarıya soba borusu, baca çıkarmak, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve atık sularının, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, her türlü klima ve yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek, kanalizasyon bağlantısını yapmamak sokağın kirlenmemesine sebep olmak yasaktır.

6.23 –Genel taşıt araçlarına (Belediye otobüsleri, Halk Otobüsleri, Dolmuşlar vs) yolcuları rahatsız edecek giriş çıkışları güçleştirecek malzemelerle ve başkalarını rahatsız edecek yağlı, paslı, kirli, tozlu her türlü elbiselerle, alet, edevat ve malzemelerle girmek ve her türlü fiili harekette bulunmak yasaktır.

6.2-Bina yüzleri yıkanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek, batırmak yasaktır.

6.25-Her türlü bina ve inşaat dâhilinde çıkan suları yollara ve yaya kaldırımlarına akıtmak yasaktır. (Zaruri hallerde bu gibi boşaltmalar en yakın kanal ızgarasına hortum vasıtası ile akıtılabilir)

6.26-Apartman, site vs. binaların kalorifer cüruflarını belediyenin belirlemiş olduğu gün ve zamanlar dışında çıkarmak yasaktır.

6.27- Çatılarda oluşan, sarkan buzları temizlememek, tehlikeye yol açmak yasaktır.

6.28 –Çöp kutuları, konteynırların ve atıkların eşelenmesi yasaktır.

6.29-Çöp evleri oluşturmak yasaktır. Bu gibi durumlarda çöp evi ilgililerce temizlettirilir masraflar ev sahibinden temin edilir.

 

6.30-Cadde ve Sokak üzerinde halı vb. gibi şeyler yıkamak yasaktır.

6.31-Açığa; fena koku neşredecek ve etrafı kirletecek deri, gübre, paçavra, vs. sermek, dökmek ve kurutmak,

BNizam ve İntizamla İlgili Yasaklar

MADDE 7.

7.1- Binaların meydan, cadde veya sokağa bakan balkon, teras veya cephelerine görüntü kirliliğine sebebiyet verecek, şehir estetiğini bozacak veya tehlike yaratacak nitelikte her türlü malzeme, eşya vb. koymak veya asmak yasaktır.

7.2- Binaların ortak kullanım alanlarını, kat malikleri kurulundan izin almadan her ne şekilde olursa olsun kullanmak veya işgal etmek yasaktır.

7.3- Mesken ve işyerlerinin cadde veya sokağa bakan cephelerine konulan tente, saçak, g
neşlik veya siperlerin izinsiz yapılamayacağı gibi emsallerinden geniş; yükseklikleri ise 2.50 metreden az olamaz.(Belediye bu tip uygulamalar için standart ihdas edebilir).

7.4-Belediyeden izin almadan ve yasal harcını ödemeden her türlü ışıklı veya ışıksız tabela, afiş, branda, el broşürü dağıtmak yasaktır.

7.5- Cadde, sokak ve yürüyüş yollarında halkın gelip geçmesine mahsus yerler ve yaya kaldırımları, işyerleri veya vatandaşlar tarafından her ne sebeple olursa olsun işgal edilemez. İşgal edenler para cezası ile cezalandırılır.

7.6- Belediyenin izin verdiği yerlerin dışında her ne suretle olursa olsun seyyar satıcılık yapmak yasaktır.

7.7- Toprak, kum, mıcır, kömür tozu, talaş, saman, cüruf, hayvan pisliği, beton vb. maddeler taşıyan her türlü araçlarda bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine sebep olmak, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına sebep olacak şekilde araçların üzerini branda  ile örtmemek veya önleyici tedbirleri almamak yasaktır.

7.8-İnşaat ve tamirata ait tuğla, taş toprak kireç, kum, çimento, tahta, varil, kazma, kürek vs. gibi inşaat malzemesini ve inşaat artıklarını cadde, sokak, kaldırım üzerinde bırakmak, inşaat atık ve artıklarını kaldırmamak yasaktır.

7.9-Umumi havuzlara girmek, yüzmek, hayvan sokmak, bir şey atmak varsa balıkları tutmak, kirletmek, hayvan ve eşya yıkamak, hayvan sulamak yasaktır.

7.10-Beldenin nizam ve intizamını bozacak her türlü hal ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

7.11-Yol, tretuvar, meydan, pazar, alan, köprü vb. umuma mahsus yerler ile iş hanı, pasaj gibi umumi binaların giriş ve koridorlarını, merdivenlerini izinsiz herhangi bir şekil ve maksatla işgal etmek yasaktır.

7.12-Dükkânların, işyerlerinin, yaya kaldırımlarına ve önlerine eşya, tabure, tezgâh, sandalye, küfe, sandık, oturak, tabela, duba vs. koymak, çıkarmak, buralarda oturmak, işgal etmek, tavla vb. oyunları oynamak, gelip geçenlere engel olmak yasaktır.

7.13-Şehir dâhilinde, Belediyeden resmi izin almadan çadır kurarak eğlence tertip etmek hayvan teşhir etmek, hayvan dövüştürmek yasaktır.

7.14-Arsa, alan, meydan vb. gibi umuma mahsus yerlerde hayvan otlatmak yasaktır.

7.15-Bilumum işyerlerinde halkın üstünü yırtacak, boyayacak, leke yapacak, boyası kurumamış vb gibi kırık, yırtık, masa, sandalye ve kanepe kullanmak yasaktır.

 

 

 

 

7.16-Mahalle, sokak, meydanlarda motorlu, motorsuz araç park ederek Belediye çalışmalarını aksatmak, geciktirmek, Belediye hizmetlerine zarar vermek, kaldırımlara araç park etmek, yaya kaldırımlarının önlerine araç park ederek vatandaşların gelip geçmesine engel olmak, park yasağı olan yerlere araç park ederek trafiği aksatmak yasaktır.

7.17- Belediyeden izin almadan her ne maksatla olursa olsun mahalle, cadde, sokak, kaldırım ve yaya yollarını işgal etmek yasaktır.

7.18-Var olan Emtia’yı  yok demek, satmamak, saklamak, satmış gibi göstermek yasaktır.

6.19-Kullanılmaz hale gelen bilumum motorlu kara vs. nakil araçlarını ya da bunların parçalarını sokağa veya kamuya ait bir yere bırakmak yasaktır.

7.20-Trafiğe kapalı olan park, pazaryeri, bayram yerleri vb. yerlerden geçmek yasaktır.

7.21-Gerek ana gerekse ara caddelerde, yollar ve sokaklarda, meydanlarda aracı park edip üzerinde teşhir, satış, reklâm, gösteri  amaçlı mal, malzeme koyarak  faaliyette bulunmak yasaktır.

7.22- Bilumum motosiklet, bisiklet, oto tamircisi ve benzeri esnafın cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerinde çalışıp tamir bakım yapmaları yasaktır.

7.23- Umuma mahsus tuvaletlerdeki duvarlara, kapı arkalarına her ne suretle olursa olsun yazı yazmak, kirletmek yasaktır.

7.24-Her türlü ticaret ve sanat erbabı ile esnafın müşteri çağırmak üzere dükkânlarının önlerinde gezinmeleri, bağırmaları, müşteri celp etmeleri, gerek buradan gerekse içeriden işaretle veya bir takım sözlerle davet etmeleri yasaktır.

7.25-Kış günleri işyerlerinin önlerini gerekse apartman ve evlerde oturanlar, balkonlarını, kapılarının önlerini yıkamak suretiyle buzlanmaya, donmaya sebebiyet vererek insanların düşmesine, kaymasına, mağdur olmasına neden olmak.

7.26-Belediyeden izin alınmaksızın tuvalet, lağım, çukur ve fosseptiği açıp temizlemek, taşımak yasaktır. Açılmış çukuru muhafaza için engel konulması ve ikaz işareti konması zorunludur. Aniden çöken bu gibi çukurların mal sahibi tarafından, mal sahibi bulunmadığı taktirde kiracısı veya işleticisi tarafından muhafaza altına alınarak ve uyarıcı işaret konulması  vakit geçirilmeden yaptırılması gerekmektedir. Temizlenen maddeler cadde ve sokaklara dökülmeyecek şekilde taşınması, boş arsalara, akarsulara vs yerlere dökülmesi yasaktır.

7.27-Resmi Kurum kuruluş, Apartmanlar, evler, işyerleri vb. gibi yerlerde  ilgili kurumlarca belirlenen yakıtın dışında yakıt yakmak (Yasak kömür, lastik, naylon, paçavra vb. ) yasaktır.

7.28- Binaların yüz tarafındaki  pencere, balkon, teras vs yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi her türlü eşya koymak yasaktır.

7.29-İşyeri sahipleri, Apartman yöneticileri  gerek işyerlerinin önlerindeki gerekse apartman önlerinde depo kapaklarından eskimiş, açılmış, yırtılmış, bozulmuş, delinmiş, ayrılmış olanları değiştirmeye, yenilemeye mecburdurlar. Uymayanlar para cezası ile cezalandırılır.

7.30-Yasaklanmış yerlerde at arabası ile trafiğe çıkmak yasaktır.

7.31-Yasak yerlerde satış yapan seyyarlar para cezası ile cezalandırılır. Terazi ve malzemeler geri verilmez.

7.32-Belediyeden izin almadan kavun- karpuz sergisi açmak ve sergilerde başka meyve-sebze satışı yapmak yasaktır.

 

 

7.33- Belediyeye ait yaya yollarını, asfalt, karo taşlarını, bordür taşlarını kırmak, bozmak, tahrip etmek ve sıcak asfalta girerek vasfını bozmak yasaktır.

7.34-Engelli yolları girişi ve otoparklarını araç ve her türlü emtia ile işgal etmek yasaktır.

7.35-Kişi kurum, kuruluş yada işyerlerinin her ne sebeple olursa olsun kaldırım ve yolları tabure, levha, duba, eşya vb. şeyler ile işgal etmeleri yasaktır.

7.36-Yöresel ürünler satış yerinde yöremizde yetişmeyen ürünlerin satışını yapmak yasaktır.

7.37-Toplum vicdanı duygularını öne çıkarak vatandaşlarımıza duygu sömürüsü yaparak kalem, mendil,çakmak,kitap v.b. gibi eşyalar satma bahanesi ile rahatsız edici dilencilik yapmak yasaktır. Böyle kişilerin bu fiilleri Zabıtaca men edilir. Bu şekilde satış yapmak yasaktır.

7-38-Hazır beton şirketleri ve inşaat sahiplerinin, Belediyeden izin almadan beton dökmek veya bir başka maksatla cadde, sokak veya yolu Zabıta tarafından uyarı levhaları dikilmeden yaya ve araç trafiğine kapatmaları yasaktır.

7-39-Yol, meydan, pazar, iskele ve köprü gibi umuma mahsus yerler ile işhanları, pasajlar ve toplu dükkânların bulunduğu çarşılar gibi umumi yerlerin giriş-çıkış, koridorlar, merdiven ve merdiven sahanlıkları gibi ortak kullanım alanlarını dükkân ihdası veya seyyar satıcı ikamesi suretiyle veya herhangi bir şekil ve maksatla işgal etmek yasaktır

               C- Belediye Tarafından İşyerlerine Verilen İzin ve Ruhsatlarla İlgili Yasaklar

MADDE 8.

8.1-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını görülebilecek yere asmamak,

8.2-Her işyeri açma ve çalışma ruhsatını almak zorundadır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını almadan faaliyette bulunmak yasaktır.

8.3- Hizmetin icap ettirdiği şekilde iş kıyafeti giymeyen, aşçıları ve yardımcıları bere takmayan, kapaklı çöp kovası, yangın tüpü ve havalandırma tertibatı bulunmayan işyerlerine, cezai işlem uygulanır.

8.4- İşyerinde kullanılan malzeme, araç ve gereçlerin temizlik ve bakımını yapmamak,

8.5- Hafta sonu, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatını beyan etmemek,

8.6- Uygulama esnasında kanun, tüzük ve yönetmeliklerde bulunmayan yaptırımlara riayet etmemek,

8.7- İşyerleri, Devletin veya diğer kuruluşların kullandıkları ad ve unvanlar ile toplum değerlerine aykırı düşecek ad ve unvanları, yabancı dildeki kelime ve deyimleri kullanamazlar.

8.8– Bütün işyerleri Belediye Encümeni tarafından belirlenen işyeri açılış ve kapanış saatlerine uymak zorundadır.

8.9- Bütün işyerleri yangına karşı gerekli önlemleri almak, yeteri kadar yangın söndürme cihazı bulundurmak ve bu cihazların periyodik kontrollerini yaptırmakla yükümlüdür.

8.10-Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde belirlenen şartların korunup korunmadığını kontrol ederler.

8.11-Bütün işyerlerinin hijyen belgesi almaları zorunludur. İşyerlerin kontrolünde zabıta memurlarına göstermeleri zorunludur.

8.12- İşyerlerinin genel temizliğine riayet etmemek,

8.13-İşyerlerinin çevreye rahatsızlık vermeden, yol ve yaya trafiğini engellemeden mal indirmeleri zorunludur.

 

 

8.14-Her türlü gıda maddesi içerisinden yabancı cisim çıkması halinde ilgiliye para cezası uygulanır.

8.15-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri Cami, mabet gibi halkımızın Dini Vecibelerini yerine getirdiği yapılara, 25m.den Yakın mesafede acılamaz. Bu mesafe tespitinde, yapıların giriş kapıları değil, dini yapının ve ek yapılanmasının açılması istenen yere olan mesafesi esastır.

8.16-Çay ocaklarının iç ve dış kısımlarına masa, sandalye ve tabure koymaları yasaktır.

8.17-İşyerlerinin önleri, çekme mesafeleri, kaldırımların temizliğinden işyeri sahipleri sorumludur. Kirli olduğu tesbit edildiğinde para cezası uygulanır.

8.18-Gıda maddesi üreten  ve satan işyerleri genel temizliğe ve hijyenik şartlara uymak zorundadırlar. Aksine hareket edenlere para cezası uygulanır.

8.19-Sıhhi işyerlerinde çalışanların kişisel temizliğe riayet etmesi, iş gömleği, kep, bone eldiven giymesi zorunludur. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılırlar.

8.20-Ekmek, pide, simit vb. gıda maddelerinin üretim ve satış yerlerinin eksik gramajlı, pişmemiş, yanık, şekli bozuk imali ve satışı yasaktır. Tespit edilen bu tip ekmekler alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

8.21- Berber ve kuaförlerin kullandıkları malzemelerin steril hale getirilmesi için gerekli sıvı ve steril cihazlarını bulundurmak ve hijyene uymak zorundadırlar. İşyerleri önüne kurutmak için havlu vb. şeyleri asmaları yasaktır.

8.22- Hamam, Otel, Berber ve Kuaförlerde yırtık, yamalı, eskimiş kirli havlu, peştamal, çarşaf vb. şeylerin kullanılması yasaktır. Kullananlara para cezası uygulanır ve imha edilir.

8.23- Kasap, Sakatatçı, Sucukçu, Tavukçu vb. esnafın teşhir amacı ile işyerlerinin dışına sattığı emtiaları asması yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.

8.24-Gıda maddeleri imal, ihzar ve satılan yerlerde ve depolarda sinek, hamamböceği vs gibi haşeratlarla, fare örümcek, vb. bulunması ve buralarda her türlü evcil hayvan beslenmesi yasaktır.

8.25- Tüm çalışanların sağlık muayenelerinin yaptırılması zorunludur.

8.26-İşyerlerinde perakende satışa sunulan mal ve malzemelerin üzerinde fiyat etiketi bulunması zorunludur.

8.27-Toplu oturulup kalkılan ve Esnaf Odaları tarafından satış fiyatları belirlenen işyerlerine onaylı fiyat listesi asılması zorunludur. Fiyat listesi dışına çıkılması yasaktır.

8.28- Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirleri almamak.

8.29- Bu talimatnamede yasaklanmış fiillerin bir yıl içinde 3 defa tekrarı halinde (5326 Sayılı Kanunun 32. Maddesince 3 defa aynı fiilden ceza uygulanmış işyerleri için) Belediye Encümenin kararı ile, bu işyeri umuma açık istirahat ve eğlence yeri olması halinde Mülki İdari Amirinin de onayı ile 3 günden 10 güne kadar mühürlenmek suretiyle faaliyeti durdurulur. Faaliyetin geçici süre ile men edilmesine rağmen aynı fiilin yılı içerisinde tekrar yapıldığının tespit edilmesi durumunda, işyeri Encümen kararı ile mühürlenerek, ruhsatı iptal edilir.              

                          D- İmar Uygulamaları İle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 9.

9.1- 3194 Sayılı İmar Kanunundaki Zabıta ile ilgili iş ve yetkilerin kullanılması,

 

9.2- 3194 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile ilgili işlemlerin yapılması,

9.3- Ruhsatlı binalarda İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğüne uygun olarak gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasının sağlanması.

9.4- Ruhsatlı ve yeni yapılan binaların, cephelerinin inşaat sundurmalarının, yola, caddeye ve insanlara zarar vermeyecek şekilde kapatılmasının sağlanması.

9.5- İmar Kanunu ile ilgili tebligatların ve yaptırımların sağlanması,

9.6- Su kaynaklarının korunması ve halk sağlığı için şehir içinde habersiz sondaj yapılmasının önlenmesi, yapanlar hakkında cezai işlem uygulanması.

9.7- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesinin sağlanması.

9.8-İnşat alanlarının girişine en az 50×70 ebatlarında Belediyenin belirlediği renk ve standartlarda levha asılacak ve asılan tabelaya mal sahibi ile sorumlu yapı denetin firmasının kim olduğu, inşaatın fenni ve teknik vasfı, ruhsat tarihini gösteren bilgiler yazılacaktır.

E- Görüntü Kirliliği ile İlgili Yasaklar

MADDE 10.

10.1- Gerçek ve tüzel kişilerin, kentin doğal ve kültürel değerlerini korumayarak, peyzaj bozucu, görsel kirlilik yaratıcı faaliyetlerde bulunmaları yasaktır.

10.2- Tıbbi atıkların torbaya konulmayarak gelişigüzel depolanması ve çevreye atılması,

10.3- Sağlık merkezlerinde kontemine (mikrop bulaşmış nesne) iğne kutusuna atılması gereken cam pastör pipeti, lamel ve kırılmış diğer cam atıkları, bisturi, iğne içeren diğer kesicileri, enjektör iğnelerini, batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları kontemine kutusuna atmayarak gelişigüzel yere bırakmak yasaktır.

10.4- Tıbbi atık kapları, taşıma araçları ve tıbbi atık konteynırları üzerine, gelişigüzel yazı yazmak, afiş yapıştırmak yasaktır.

10.5- Belediyenin belirlediği ilan-reklâm panoları, bilboardları vb. harici yerlere, izinsiz her türlü yazı yazmak, afiş, ilan yapıştırmak, tabela asmak yasaktır.

10.6- Şehir içerisinde yanıcı, patlayıcı madde taşıyan araçların park edilmesi veya doldurma boşaltma yapması yasaktır.

10.7- İşyeri ön ve yan cephelerine satışa arz edilen ürünleri asmak, teşhir etmek yasaktır.

10.8- Tıbbi atıkları evsel atıklarla birlikte toplamak,

10.9- Tıbbi atık üreticilerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

F- Hava Kirliliği ile İlgili Yasaklar

MADDE 11.

11.1- İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uymamak (Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü amacıyla) yasaktır.

11.2- Bina ısıtma sistemlerinde (kalorifer) kullanmak üzere açık kömür ve düşük kaliteli kömür yakmak, bu tür kömürleri depolamak ve satmak, yasaktır.

11.3- Hava kirliliği yönünden standartlara aykırı emisyona neden olan maddelerin (evsel atık, naylon, tezek, kablo, tekstil atıkları, boya atıkları, tıbbi atıklar, kömür torbaları, kauçuk, yağ, vb.) mesken ve işyerlerinde yakılması (Bu cezai sorumluluk, toplu ısıtılan konutlar ve işyerlerinde yöneticiye, ferdi ısıtılan konutlarda ise konutu veya işyerini kullanana verilir.) yasaktır.

11.4- Kullanılan yakıtların menşei belgesinin, analiz raporunun, irsaliye ve faturasının kontrol için istendiğinde ibraz edilmemesi yasaktır.

11.5- Özel ve tüzel kişilere ait binalarda, kaloriferlerin belirlenen yakma saatlerinin dışında yakılması,

 

11.6- Kaloriferlerin ateşçi ehliyet belgesi olmayan kişilerce yakılması yasaktır.

11.7- Fanlı ve stokerli kazanı olan binaların baca filtresi yaptırmaması,

11.8- Kaloriferli binaların apartman sahipleri ve yöneticilerinin kalorifer kazan kontrollerini ve bakımlarını sürekli yapmamaları ve bacalarını her yıl temizletmemeleri yasaktır.

11.9- Kalorifer kazanlarının alev ve duman borularının haftada en az iki kez temizlenmemesi,

11.10- Bacalarından kötü koku (Emisyon) çıkan ve gerekli önlemleri uyarıldığı halde almayan bina, site, iş hanı yönetimleri, işyeri ve apartman sahipleri ile yakmadan sorumlu kişilerin kurallara uymaması yasaktır.

11.11- Meskenlerden, dükkânlardan, mağazalardan, imalathanelerden ve diğer binalardan, komşularına ve civarından geçenlerin sağlığına zarar verecek surette duman, toz, koku vb. çıkartmak yasaktır.

11.12- Kalorifer yakma talimat şartlarına, kurallarına, yönetmeliğine uymamak.

11.13-Resmi Kurum kuruluş, Apartmanlar, evler, işyerleri vb. gibi yerlerde  ilgili kurumlarca belirlenen yakıtın dışında yakıt yakmak (Yasak kömür, lastik, naylon, paçavra vb. gibi) yasaktır.

11.14-Fırınların, pide fırınlarının,fabrika ve imalathanelerin bacalarına yönetmeliklere uygun filitre takmaları ve kontrollerini sürekli yapmaları zorunludur.

11.15- Her türlü tamirat yapma, nakliye, taşıma ve boşaltma işlerinde saat 07.00’den (Pazar günleri saat 10.00 ) evvel ve gece saat 21.00 den sonra gürültü çıkarmak yasaktır.

G- Gürültü Kirliliği İle İlgili Yasaklar

MADDE 12.

12.1- Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde belirlenen standartlar üzerinde hoşnutsuzluğa meydan verecek derecede bağırıp, çağırmak ve her türlü gürültü çıkarmak, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemlerin alınmaması,

12.2- Belediyemiz sınırları içinde, ses yükselticisi gibi (anons sistemleri) araçlar kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklâm, duyuru, tanıtım ve satış yapılması, ( Bu durumlarda ses cihazları müsadere edilir)

12.3- Motorlu araç ve motosikletlerin üzerinde bulunan susturucu ve ses giderici parçaların çıkarılması, çalışmaz hale getirilmesi,

12.4- Motorlu araç, motosiklet, korna veya ses çıkaran başka bir cihazın gürültüye neden olacak şekilde açılarak çevreye rahatsızlık verilmesi,

12.5- Radyo, TV, müzik seti ve her türlü müzik aletlerinin, kapalı ve kamuya açık alanlarda halkı rahatsız edecek şekilde kullanılması,

12.6- Bina içi ve dışı dâhil olmak üzere konut alanlarında ve diğer gürültüye duyarlı alanlarda mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı vb. araçların 19:00 – 07:00 saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi,

12.7- Parlayıcı, patlayıcı, maytap vb. şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin kamuya açık alanlarda, yollarda ve oturma alanlarında yapılması,

12.8- Siren, düdük vb. olağanüstü durum aletlerinin kasten halkı rahatsız edecek şekilde çalıştırılması,

12.9- Yerleşim alanı içerisinde gürültüye duyarlı faaliyet alanlarının (İbadethane, Hastane, Sağlık Merkezleri, Okul vb.) yakınında bitişiğinde, alt ve üstündeki alanlarda açık hava aktivitelerinin, mülki amirlerce belirlenen saatlerin dışında ve halkı rahatsız edecek ölçüde gerçekleştirilmesi,

 

12.10- Yerleşim alanı içerisinde, İş makinelerinin (Kepçe, Kazıcı, Yükleyici, Ekskavatör, Betonyer, Kompresör gibi araçların) halkı rahatsız edecek şekilde 07:00 – 19:00 saatleri dışında çalıştırılması,

12.11- İzinsiz Ramazan Davulu çalmak yasaktır.

                                                     H-İnşaat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kirliliği ile İlgili Yasaklar;

MADDE 13.                                 MADDE 13.

13.1- Hafriyat toprağı ile inşaat yıkıntı atıklarının karıştırılması, atık üreticileri tarafından, bu tür atıkların çevre ve insan sağlığına verebileceği zararlı etkilerin azaltılması için gerekli tedbirlerin alınmaması,

13.2- Konut, bina, köprü, yol vb. alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, yapımı, yıkımı veya doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan hafriyat, inşaat kalıntısı, moloz vb. atıkları, akarsu yataklarına ve kenarlarına, belediyenin belirlediği moloz, inşaat, hafriyat sahası dışına atmak, dökmek, boşaltmak ve taşımak,

13.3- Hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz emisyonlarını azaltacak tedbirleri almamak ve faaliyet alanı çevresini kapatmamak,

13.4- Bilumum atıklar ile hafriyat toprağı, inşaat malzemeleri,yıkıntı ve moloz nakliyesi sırasında gerekli önlemleri almamak, nakliye sırasında yolları kirletmek, kamu mallarına (yaya kaldırımı, asfalt vb.) zarar vermek, üretilen hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının, taşıma izni almış nakliye araçları ile depolama sahaları dışına dökülmesi yasaktır.

13.5- Hazır beton taşıyan araçların  hazne içindeki harç (beton) kalıntılarını gelişi güzel alanlara boşaltmaları yasaktır.

ISu Kaynaklarının Kirliliği ile İlgili Yasaklar

MADDE 14.

14.1- Her türlü atık suyun kanalizasyon şebekesine bağlanmaması,

14.2- Vidanjör, seyyar tuvalet veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınan fosseptik ve diğer endüstriyel atık suların arıtma yapılmaksızın alıcı ortama (açık alana) verilmesi,

14.3- Evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların alıcı ortama deşarjlarında, uyulması gereken kurallara uymayarak deşarj standartlarını ihmal etmek,

14.4- Şehir içinden geçen derelere uygunsuz atık su deşarjı ve katı atık atılması,

14.5- Deşarj izin belgesi almadan kanalizasyon ve su şebeke bağlantısı yapmak,

14.6- Kanalizasyon şebekesi bağlantısı olmayan yerlerdeki fosseptik kuyularının taşmasına, koku yapmasına, buralarda sinek vb. haşere üremesine meydan verilmesi.

14.7- Yağmur suyu drenaj hatlarına, kanalizasyon ve atık su tahliye kanallarının bağlanması.

14.8-Su yollarına ve kaynaklarına zarar vermek, yasaktır.

14.9-Kaynak sularına zarar verebilecek atık dökmek veya depolamak yasaktır.

                                   İ-Otogar İle İlgili Yasaklar

MADDE 15.

15.1- Otogar içerisinde bulunan yazıhaneler temiz  bakımlı ve boyalı olacak işyerleri içinde alkollü maddeler, sigara ve uyuşturucu madde kullanımı yasaktır. Yazıhaneler başka amaçla kullanılmaz.

15.2- Otobüs yazıhanelerinin, otobüslerin, minibüslerin ve midibüslerin onaylı ücret tarifelerini görülen yerlere asmaları ve ücret tarifelerinin dışına çıkmamaları mecburidir.

 

 

15.3- Otogar dışında, ana asfalt üzerinde yolcu indirmek-bindirmek, otobüs yazıhanecilerinin veya görevlilerinin otogar dışına yolcu çıkarmaları yasaktır.

15.4- Otobüs yazıhanelerinin bilette bulunan bilgileri yanlış yazarak yolcuları mağdur bırakmaları yasaktır.

15.5- Yolcu taşıma şirketleri biletsiz yolcu almamalı ve bilette yazan hususları yerine getirmelidir.

15.6- Otogar sınırları içinde araç yıkamak, temizlemek ve gelişi güzel çöp atmak yasaktır.

15.7- Yolcuların yazıhane tercihlerine müdahale etmek çığırtkanlık yapmak yasaktır.

15.8- Otobüs, midibüs ve minibüs gibi araçların yol kenarına çöp atmaları yasaktır.

15.9-Ticari taksi veya özel taksilerin, otobüs, minibüs ve minidüslerin kendilerine ait park yerlerinin dışına park etmekleri yasaktır.

15.10-Otogarda bulunan bütün işyerleri, yönetmelikte belirtilen işyerlerinde uyulması gereken kurallara uymak zorundadır.

15.11-Yolcu ve eşya indirmek dışında özel araçların otogar alanına girmeleri yolcu indirdikten sonra beklemeleri, park etmeleri yasaktır.          

J-Huzur, Sükun, Sağlık, Emniyet, Trafik ve Hayvanlarla İlgili  Emir, Yasaklar

MADDE 16.

16.1-Yıkanmadan, yenen her türlü gıda maddelerinin imalathane ve dükkan içinde dahi olsa açıkta teşhir ve satışı yasak olup; Açıkta bulunmasından, kirli olarak üretiminden, sonradan kirlenmesinden veya herhangi bir suretle sağlığa az veya çok zararı dokunacağı Belediye Hekimliği veya tahlil raporu ile anlaşılan gıda maddeleri ve içilecek şeyler imha edilir. Bu suçu işleyenler para cezası ile  cezalandırılır.

16.2- Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait bir alana bırakılması yasaktır.

16.3-Şehirlerde hayvan alım ve satımları Belediye yetkililerinin tayin edeceği yerlerde yapılır, aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.

16.4- Belediyece gösterilen yerlerin dışında hayvan alımı ve satımı yasaktır.

16.5- Menşei tespit edilemeyen veya menşeinde salgın hastalık tespit edilen hayvan sahipleri Para cezası ile cezalandırılırlar.

16.6- Şehir içindeki et nakillerinde büyükbaş hayvan gövdeleri en çok 4 parçaya ayrılıp nakledilir, her parça ayrı ayrı mühürlenir.

16.7- Mühürlenmemiş etlerin nakli yasaktır.

16.8- Mezbaha ve et kombinası haricinde kesilen hayvanların eti kaçak ettir. Kaçak ete Belediye Zabıtası el koyar. Para cezası uygulanır.

16.9- Umumun girip çıktığı, yiyip içtiği, yıkanıp temizlendiği, yatıp kalktığı, eğlendiği yerlerde, şehrin meskûn ve Belediyece yasaklanan sahaları dâhilinde hayvan beslemek, otlatmak, hayvan geçirmek yasaktır.

16.10- Hayvanları dövmek, eziyet etmek, oynatmak, dövüştürmek, kapasitesinin üstünde yük yükletmek yasaktır. Aykırı hareket edenlere para cezası uygulanır.

16.11-Ev ve apartmanlarda beslenen ev ve süs hayvanlarının Belediye’ye kayıt ettirilmesi şarttır

 

16.12-Ev, apartman, ve bahçelerde evcil hayvan  ve süs hayvanı besleyenlerin Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği şartlarına uyması zorunlu olup, bu tür hayvanların koku çıkarmaları ve etrafı kokularla rahatsız etmeleri yasak olup, girişlere uyarı levhaları asmaları zorunludur.

16.13-Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya dökmek yasaktır. Evde bulundurmak hayvan yiyeceği olarak kullanmak,

16.14-Hayvan pazarında rampalara ve Pazar içerisine araç park etmek, yasaktır.

16.15- Seyyar simit, poğaça, börek ve tatlı satıcıları; önlük giymek, el ve genel temizliklerine dikkat etmek, seyyar arabalarını temiz bulundurmak, arabalarının kırık dökük olmamasına dikkat etmek, sağlık karnelerini yanlarında bulundurmak ve arabalarına üretici fırının ismini asmak zorundadırlar. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılırlar.      

16.16- Büyük tonajlı kamyon ve tırların şehir içine girmeleri ve  sokak aralarına park etmeleri yasaktır.

16.17- Sokakta gezdirilen ev hayvanlarını, tehlike arz eden hayvanları (Pitbull, Bull-terrier, Kangal v.b) tasmasız ve ağızlıksız gezdirmek, böyle hayvanları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, bulvar, park, sinema, konferans salonları, tiyatro, toplu taşıma araçları, okul gibi yerlere sokmak, aşısız ve kayıtsız hayvan bulundurmak, sahipli köpekleri kısırlaştırmamak, üretimi ve satışı yasak olan hayvanların (Pitbull, Bull-terrier) üretim pazarlamasını yapmak, hayvanları dövüştürmek, sokaklara terk etmek,

16.18- Boş arsaların cadde veya sokaklara bakan yüzeylerini duvar veya paravanla çevirmemek.

16.19-Halkımızın vicdani ve dini duygularını suiistimal ederek (dilencilik yapmak, ışık ve kavşaklarda mendil, çiçek, çiklet vb. ürün satmak, cam silmek) haksız kazanç elde etmek, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır)

16.20- Otobüs duraklarının önlerine araç park etmek,

16.21-Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj kanalları üzerindeki baca ve ızgaralara katı ve kokulu sulu madde ve atıklar atmak, dökmek,

16.22-Yerleşim yerlerindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, mahzen gibi çukurların üstünü açık bulundurmak, tarla, bağ ve bahçelerde bulunan kuyularda, içlerine insan ve hayvan düşmesine engel olacak şekilde güvenlik önlemlerini almamak,

16.23- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak bulvar ve yollarda bulunan trafik levhalarına riayet etmemek,

16.24- Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğini sağlamamak,

16-25-Gıda sevkiyatına uygun olmayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapılması yasaktır.

MADDE 17.

17.1- Korunması Belediyeye ait abide ve mabetler ile tarihi ve turistik tesislere zarar vermek, kirletmek çalınmalarına ve tahrip edilmeleri ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermek, yasaktır. 

17.2-İşgali harca tabi yerleri işgal edenler işgal harcını ödemekle mükelleftir. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.

17.3– Piyasaya arz edilen suların tüp, oto gaz, petrol ve petrol ürünleri ile bir arada dağıtımı ve satışı yapılamaz. Tüp gaz satış yeri işyerleri haricinde başka işyerlerinde (Market,Dükkan vs.) tüpgaz satış yapılması yasaktır.

 

17.4- Yazılı ve basılı kâğıtların kese kâğıdı ve iç ambalaj olarak kullanılması yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Mezarlıklar;

MADDE 18.

18.1- Sarhoşlar, dilenciler, seyyar satıcılar ve yanlarında velisi bulunmayan küçük çocukların mezarlığa girmeleri yasaktır.

18.2- Köpek, inek, keçi, koyun vb. hayvanları mezarlıklarda gezdirmek ve burada otlatmak yasaktır.

18.3-Defin ruhsatı olmadan defin yapmak ve güneş battıktan sonra mezarlıklara girmek yasaktır.

18.4-Mezarlıklarda belediyeden izin almadan tadilat ve tamirat yapmak yasaktır.

18.5-Mezarlıklarda izinsiz türbe yapılması veya türbe yapılırken mezar yeri sınırları dışına taşması ve izinsiz ağaç dikilmesi yasaktır.

18.6-Mezarlıkta türbe, mezar taşı ve mezar yapan ustalar ve vatandaşların, inşaat atıklarını açıkta bırakması yasaktır.

18.7- Mezarlıkları çeviren  duvar, parmaklık vb. gibi engellere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üzerine çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal etmek, mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı saygısızlık gösterecek hareketlerde bulunmak yasaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Pazar Yeri (gezici, sabit, günübirlik, üretici, halk pazarları) Esnafının Uyması Gereken Yasaklar

MADDE 19.

19.1-Gıda Maddeleri Tüzüğü, Pazaryeri Yönetmeliği, Sandıklı Belediyesi Zabıta Yönetmeliği (Talimatnamesi), Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararları ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmemek,

19.2- Kılık- kıyafetine, el-yüz temizliğine ve tıraşına özen göstermemek,

19.3-Tanıtım kartını yakasına sürekli olarak takmamak,

19.4-Ürünlerini, Pazar Yönetmeliği hükümleri uyarınca belirlenen ebatlardaki tezgâhlarda satışa sunmayıp, yerlere gelişigüzel sererek satmak,

19.5-Pazar Yönetmeliği hükümleri uyarınca belirlenen pazaryeri açılış ve kapanış saatlerine riayet etmemek,

19.6- Pazar Yönetmeliği hükümleri uyarınca belirlenen saatler dışında, pazaryerine araç sokmak,

19.7- Kendisine tahsis edilen yeri her hafta düzenli olarak açmamak,

19.8- Pazaryerlerinde çevreyi rahatsız edecek tarzda bağırarak satış yapmak, müşteriye iyi davranmamak, müşterilere ve çevresine karşı kırıcı ve sert ifadeler kullanmak,

19.9- Pazaryerinin Kurulu olduğu yol, kaldırım vb. yerlere izinsiz olarak herhangi bir madde çakarak bu yerleri tahrip etmek,

 

 

19.10- Kendisine tahsis edilen yere ilişkin işgaliye bedelini itiraz etmeksizin süresinde ödememek,

19.11- Kendisine tahsis edilen yeri ve çevresini temiz tutmamak, çöplerini çöp poşetinde biriktirmemek ve akşamları poşetlerin ağzını bağlayarak Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce belirlenen yere bırakmamak,

19.12- Kontrol esnasında, pazaryerine getirerek satışa sunduğu ürünlerin alış faturalarını, üretici belgelerini veya çiftçi belgelerini görevli memurlara ibraz etmemek,

19.13- Geçici bir süre için de olsa; kendisine tahsis edilen yerin dışına veya yol olarak ayrılan yerlere herhangi bir şekilde ürün, kasa vb. koymak, pazarın bitiminde tezgâhlarını pazar mahallinden almamak,

19.14- Satışa başlamadan önce, görevlilerin ikazına gerek kalmadan satışa arz ettiği ürünlerin üzerine satış fiyatını gösterir etiket koymamak. Etiketler üzerine birim fiyatı yazmamak

(Kilogram fiyatı, tane fiyatı vb), aldatma ve yanıltmaya yönelik ifadeler (1/2 kg, yarım kilo vb.) kullanmak, etiketin arka yüzeyinde herhangi bir rakam veya yazıya yer vermek,

19.15- Pazaryerine, pazarın kurulduğu gün saat 06.00’ dan önce ürün ve malzeme koymak, gece (yaz aylarında) saat 22.00 (kış ayların da ise saat 20.00) den sonra da pazaryerinden ürün ve malzemelerini almamak,

19.16- Pazaryerinde, kendisine tahsis edilen yerin dışında seyyar olarak satışa ürün sunmak ve alışverişe gelen vatandaşı rahatsız edici davranışlarda bulunmak,

19.17- Bir başka hak sahibine tahsis edilmiş yere tezgâh açmak,

19.18- Oturaklı, ibreli veya elektronik terazi kullanmamak, yaylı veya asma terazi kullanmak, tüketici veya alıcıya kilosu eksik ürün vermek, ayarı bozuk terazi kullanmak ve terazisinin ayarını belirlenen tarihte yaptırmamak.

19.19- Soğutucusuz mekân veya araçlarda tavuk eti satışı yapmak, dökme diye tabir edilen ve etiketi olmayan menşei belirsiz tavuk ve ürünlerini satmak, seyyar balıkçılık yapmak, seyyar olarak et ve et ürünlerini satmak. Ayrıca Su Ürünleri Yönetmeliği, Kırmızı ve Beyaz Et Ürünleri Üretim, Satış ve Denetim Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tebliğlerine aykırı biçimde balık, tavuk ve kırmızı et ürünlerini satışa sunmak,

19.20- Pazaryerlerinde canlı kümes hayvanları ve diğer evcil hayvanların satışını yapmak,

19.21- Açıkta ekmek, pide, poğaça, simit, vb. ürün satmak,

19.22- Üretici pazarlarının dışında pazaryerleri, manav, market vb. işyerlerinde faturasız ve hal çıkış belgesi olmayan ürünlerin satışını yapmak.

19.23- Hak sahipleri kendilerine tahsis edilen yeri, belediyenin izni olmadan bir başkasına devredemez, kiralayamaz, ortak alamaz, bir başka amaçla kullanamaz ve kullandıramaz.

19.24-Malların toptancı hali dışında toptan alımı ve satışı yapılamaz.

19.25-Satışa sunulan tüm ürünlerin üzerinde etiket bulundurulmaması yasaktır.

19.26-Kapalı pazaryerinin pazarcı esnafı tarafından Pazar ve Pazartesi günleri dışında kullanılması ve her türlü eşya, kasa, mal ve malzemeleri v.b. bulunması yasaktır. Semt pazarlarında Pazar bitiminden sonra kasa, malzemeleri ve eşya bulunması yasaktır.

19.27-Kış aylarında ısınmak amaçlı kapalı yerde yanık yağ ve sebze kasası yakılması yasaktır. Uymayanlar hakkında para cezası ile cezalandırılırlar.

19.28-Pazaryerinde görevli Zabıta Memuruna ve Tahsildarların görevlerine yardımcı olmayarak zorluk çıkarmak yasaktır.

19.29- Pazar yerlerinde Zabıtanın gösterdiği yerin haricinde satış kastı olmasa bile tezgah kurmak, yer işgal etmek yasaktır.

 

19.30- Kendisine tahsis edilen yerin dışına çıkmak, yolları daraltmak yasaktır.

19.31- Pazaryerinde müşterilerin ve esnafların araç koyulması yasak yerlerde araç bırakmaları yasaktır.

19.32- Pazar yerinde saat 09:00 dan sonra araç sokmak yasaktır.

19.33- Pazar bitiminde küçük meyve, sebze vb. şeyler ile ambalaj malzemelerine çöp bidonları dışında bir yere bırakmak yasaktır.

19.34- Hiçbir şekilde ses yükseltici cihazlarla satış ve reklâm yapmak yasaktır. Bu yasak tüm mahalle aralarında da geçerlidir.

19.35- İşgal harçlarına itiraz etmek, ödemeden satış yapmak yasaktır.  

 

ALTINCI BÖLÜM

 

A-Toplu Taşıma Araçları, Kamyon, Traktör, Motosiklet ve At Arabalarında Uygulanacak Kurallar Ve Bu Araç Sahiplerinin Uyması Gereken Kurallar

MADDE 20.

20.1- Toplu taşıma ve Köy otobüs, minibüs, midibüs araçları ile ticari taksilerin belediyece gösterilen yerlerin ve durak yerlerinin haricinde beklemeleri yasaktır.

20.2- Belediye izni ve İl, İlçe Trafik Komisyonu kararı olmadan taksi, minibüs durağı açılması, bağımsız kaçak çalışması yasaktır.

20.3-Motorlu motorsuz araçların yaya ve araç geçişini engellemesi yasaktır.

20.4-İlçemiz dâhilinde at arabacılık yapanların Belediyece gösterilen durak ve güzergâhların dışında çalışmaları yasaktır.

20.5– At arabacılar Zabıta Müdürlüğüne gelerek kayıt olmak ve plaka takmak zorundadır.

20.6- At arabacılar pislik torbası takmak zorunludur. Araba sahiplerinin gelişi güzel yerlere pislik dökmeleri yasak olup, araçlarında süpürge faraş bulundurularak, döküldüğü durumda temizlemeleri zorunludur.

20.7-Toplu taşıma araçlarında genel düzene aykırı ve insanları rahatsız edici fiil ve davranışlarda bulunmak, tükürmek, evcil hayvanlara binmek yasaktır.

20.8- Ticari taksilerde yolcunun ikazlarına mahal vermeden taksimetre açılmalı ve taksimetre açmadan yolcu taşımak yasaktır.

20.9- Otobüs, Minibüs, midibüs, traktör, kamyon, tır, iş makineleri vb. araçları Belediyece tahsis edilen garaj ve otoparklar haricindeki yerlere park etmek yasaktır.

20.10-İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerine mal ve malzeme indirmek için gelen tüm araçlar ile her türlü mal ve malzeme dağıtımı yapan toptancı ve ambar  araçlarının tamamı (kamyon,kamyonet,midibüs, minibüs, panelvan v.b. araçlar) 01 Mayıs-01 Eylül tarihleri arasında sabah saat:10.00 ile akşam saat:19.00 saatleri arası ilçemize giriş yapmaları yasaktır.

B-Toplu Taşıma Araçları İle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 21. Sandıklı Belediyesi denetiminde çalışan ve kişi başına ücretle taşımacılık yapan dolmuş taksi, minibüsler ve halk otobüslerinin sahip veya sürücülerinin aşağıda sayılan eylem ve davranışlarda bulunmaları yasaktır.

 

 

 

21.1- 2918 Sayılı Karayolları Trafik kanunu, Taşıma Kanunu ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyelere verdiği yetkilerle ilgili düzenlemelerin araç sürücüleri tarafından yerine getirilmemesi,

21.2- Güzergâh levhası asmamak,

21.3- İstihap haddinden fazla yolcu almak,

21.4- Çığırtkanlık yapmak,

21.5- Durak dışı durmak ve yolcu almak,

21.6- Yaya kaldırımına yanaşmadan durmak,

21.7- Araçta sigara içmek ve içirmek,

21.8- Güzergâh dışı çalışmak,

21.9- Bozuk araçla çalışmak,

21.10- Kırık camlı araçla çalışmak

21.11- Yolcuya kötü muamele yapmak,

21.12- Hususi taksicilik yapmak,

21.13- Güzergâhı tamamlamadan ilk kalkış yerine dönmek,

21.14- Denetim görevlilerince istenen belgeleri ibraz etmemek,

21.15- Fazla oturma yeri bulundurmak,

21.16- Belediyeden izin almadan yolcu taşımacılığı yapmak,

21.17- Ücret tarifesini görünür bir yere asmamak,

21.18- Belediyeden izinsiz araca afiş veya ilan yapıştırmak,

21.19- İdarece belirlenecek tip kıyafet yönetmeliğine uymamak,

21.20- Trafiği aksatacak şekilde ağır seyretmek,

21.21- Trafiği tehlikeye sokacak şekilde hızlı seyretmek,

21.22- Müzik açmak.

21.23-Toplu taşıma araçlarının hareket saatlerine uymaları, güzergâhlarını aksatmamaları zorunludur.

MADDE 22- Yukarıdaki maddelerde yazılı olmayıp, hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer alan hükümler uygulanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Cezai Hükümler

 

MADDE 23-  Bu yönetmelikte belirlenen kurallar ile emir ve yasaklara uyulup uyulmadığının denetimi Belediye Zabıtası veya Belediye Başkanı tarafından yetkilendirilen personel/personeller tarafından yapılır.

MADDE 24- 1) Bu yönetmelikte yer alan Belediye emir ve yasaklarını içeren fiilleri işleyenlere, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun’un 1.maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinde belirlenen yaptırımlar uygulanır.

2) Belediye Encümeni kararı ile verilen idari para cezası veya diğer cezalara rağmen, emre aykırı davranışın devam etmesi durumunda; 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun’un 1.maddesine göre, “yasaklanan faaliyetin menine karar verilir” amir hükmünden hareketle; Belediye Encümeni kararı ile yasaklanan faaliyetin şartlarının kaldırıldığı ve bu kapsamda her türlü tedbirin son bulduğu yönündeki işyeri ilgilisinin taahhüdünün yazılı olarak bildirilmesine kadar geçen süre için işyeri kapatma cezası verilir.

 

 

3) Belediye tarafından, kendilerine belli gün ve saatler arasında geçici olarak tahsis edilen yerin, bir kısmını veya tamamını başkalarına kiralayan, devreden ve amacı dışında kullananlara; 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanun’un Bazı Maddelerini Muaddil 1608 Kanun’un 1. maddesine göre, Belediye Encümeni kararı ile idari para cezası uygulanır ve söz konusu tahsis hakkı iptal edilir.

4) Kamu mallarına zarar verenlerin; verdiği zararın bedeli, Belediye Encümeni kararı ile 6183 sayılı kanuna göre, zarar verenden tahsil edilir, ayrıca 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanun’un 1.maddesine göre Belediye Encümeni kararı ile idari para cezası verilir.

5) Belediyemize bağlı olan Hüdai Kaplıca İşletmemiz ve Kaplıca Turizm alanında faaliyet gösteren her türlü ticari işletmenin İlçemizin ve Hüdai Kaplıcalarımızın adını, marka değerini küçük düşürücü ve imajını olumsuz olarak etkileyecek her türlü faaliyet ve davranışta bulunması yasaktır. Bu tür faaliyetlerde bulunduğu anlaşılanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre işlem yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yükümlülük

MADDE 25- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13.maddesine göre Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan gerçek ve tüzel kişiler; Belediyenin, kanunlara dayanarak çıkarttığı yönetmelik hükümlerine, kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla yükümlüdür.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 26- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 5393 sayılı Belediye kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı kanun ile yürürlükteki diğer mevzuata göre işlem yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 27- 02/12/2010 tarih ve 2010/4-136 sayılı meclis kararıyla kabul edilen Sandıklı Belediyesi Tembih, Yasakları ve Cezaları hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 28- Bu yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabulünden sonra Belediyenin İnternet Sitesinde ve Belediye İlan Panosunda yayımlanması ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- Bu yönetmelik hükümlerini Sandıklı Belediye Başkanı yürütür.

 

 

MECLİS BAŞKANI KATİP ÜYE KATİP ÜYE
     
Mustafa ÇÖL Gülay PERÇİN Onur KARAKUZU
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

E-posta Listemize Katılın

Please wait...

UYGULAMALARIMIZ

BİZE ULAŞIN