Mali Hizmetler

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREVLERİ

 1. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 4. Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
 5. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 6. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 7. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 8. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin harcama birimlerinden gönderilen icmal cetvellerini düzenlemek.
 9. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 10. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
 11. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

MİSYONUMUZ

Yetki alanımızdaki mükelleflerin vergilerini yasalara uygun ve etkin bir şekilde zamanında tahakkuk ve tahsil ederek, güler yüzlü, kaliteli ve eşit hizmet vermek

VİZYONUMUZ

Afyonkarahisar’da, bölgede ve Türkiye’de örnek alınabilen, şeffaf, etkin ve verimli bir Mali Hizmetler Birimi olmak.

DEĞERLERİMİZ

 1. Şeffaflık, Hesap verilebilirlik
 2. Teknolojik Destek
 3. Mükellef Memnuniyeti
 4. Güvenilirlik ve Hızlılık

İLKELERİMİZ

 1. Şeffaflık ve hesap verebilirlik temel anlayışımızdır.
 2. İşlemlerin yürütülmesinde teknolojik destek sağlanacaktır.
 3. Mükellef memnuniyeti esas alınacaktır.
 4. İş akışında güvenilirlik ve hızlılık sağlanacaktır.

muhasebe@sandikli.bel.tr

E-posta Listemize Katılın

Please wait...

UYGULAMALARIMIZ

BİZE ULAŞIN