• 13 Aralık 2022
 • +
 • -

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait satışı yapılacak olan gayrimenkuller (Arsa), T plakalar (Taksi Plakası)  ile kiraya verilecek taşınmazlar ve ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması, değerlendirilmesi işi aşağıda list e halinde belirtilmiş olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca ihaleleri yapılacaktı r.

 Satış/Kiralama ihalesi 27.12.2022 Salı günü Ekli listede belirtilen saatte Belediyemiz Encümeni huzurunda Belediye Binası Belediye Başkanı Odası (Ece Mah. Konak Caddesi No:1) adresinde yapılacaktır.

 1. Satış/Kiralama ihalesine katılmak isteyenler en geç 12.2022 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar. Ekli listede belirtilen Geçici Teminatı ve ihale iştirak bedellerini Belediyemiz veznesine yada Belediyemizce verilecek banka hesap numarasına yatıracaklar, makbuzlarını ve istenilen belgeleri yukarıdaki  tarih  ve  Saat’e  kadar kapalı zarf içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim edeceklerdir. Belirlenen gün ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 2. İhaleye çıkarılan taşınmazların ait muhammen bedeli, geçici teminat tutarını, ihale  iştirak  bedelini ihale tarih ve saati ekli
 3. Açık arttırmanın uzun sürmesi veya tüm katılımcıların hazır bulunması durumunda saat gözetilmeksizin ihalelere sırasıyla devam
 4. İhale şartname ve eklerine uymadığı anlaşılanlar ihaleye katılamazlar. Katılmış ve ihale üzerinde  kalmış olsa bile iptal edilerek oluşan kamu zararı ilgili katılımcı /katılımcılardan tahsil
 5. İsteklilerin hazır bulundurması gereken belgeler;

 

1- Gerçek Kişiler için;

 

a- Müracaat Dilekçesi (Kiraya çıkarılan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair bilgiler yazılacaktır), b- Kanuni İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü, Muhtarlıktan veya E-Devlet Üzerinden),

 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İsteklilerin, Belediyemizin bağlı birimleri ve Belediyemizin iştiraki olduğu SANJET A.Ş.’ne ve SANBEL Ltd. Şti. ne borcu olmadığına dair belge,
 • Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve ihale iştirak bedellerinin, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,

g İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, h- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

i-     İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 1 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması

zorunludur.

2.Tüzel Kişiler için:

 

 • Müracaat Dilekçesi, (Kiraya çıkarılan yeri bildiğine ve gördüğüne dair bilgilerde yazılacaktır)
 • Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların ticaret odası sicil müdürlüğü veya noter tasdikli yetki belgesi, c- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı,
 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname,
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış, şirket ortaklarının son durumunu gösterir belge,
 • Tüzel kişiliğin ortaklarının ve tüzel kişilik adına hareket edenlerin Belediyemiz, bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş. ve SANBEL LTD. ŞTİ’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
 • Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve ihale iştirak bedellerinin, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, i- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

j- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 2 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

6-Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde müracaat süresi sonuna kadar mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülüp okunabilir.

Keyfiyet ilan olunur.

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 45. MADDESİ UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ

 

 

 

SIRA NO

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

 

 

MUHAMMEN BEDEL

 

 

İHALE İŞTİRAK BEDELİ

 

 

GEÇİCİ TEMİNAT

 

 

İHALE TARİHİ

 

 

İHALE SAATİ

 

 

1

TABDUK EMRE MAHALLESİ 1062

ADA 11 PARSEL

552,49 M² ARSA

 

403.500,00-TL

 

 

20.175,00-TL

 

 

12.105,00-TL

 

 

27.12.2022

 

09:00

 

 

SATIŞ

 

 

2

TABDUK EMRE MAHALLESİ 1051

ADA 23 PARSEL

388,93 M² ARSA

 

268.000,00-TL

 

13.400,00-TL

 

8.040,00-TL

 

27.12.2022

 

09:10

 

SATIŞ

 

 

3

FATİH MAHALLESİ 1294 ADA 1 PARSEL

451,58 M² ARSA

 

272.100,00-TL

13.605,00-TL 8.163,00-TL 27.12.2022 09:30 SATIŞ
 

 

4

FATİH MAHALLESİ 1294 ADA 10 PARSEL

387,20 M² ARSA

 

252.650,00-TL

 

12.632,50-TL

 

7.579,50-TL

 

27.12.2022

 

09:40

 

SATIŞ

 

5

FATİH MAHALLESİ 1295 ADA 2 PARSEL

448,08 M² ARSA

 

292.375,00-TL

14.618,75-TL 8.771,25-TL 27.12.2022 09:50 SATIŞ
 

6

FATİH MAHALLESİ 1295 ADA 3 PARSEL

445,33 M² ARSA

 

290.600,00-TL

14.530,00-TL 8.718,00-TL 27.12.2022 10:00 SATIŞ
 

 

7

FATİH MAHALLESİ 1291 ADA 17 PARSEL

568,17 M² ARSA

 

370.750,00-TL

18.537,50-TL 11.122,50-TL 27.12.2022 10:10 SATIŞ
 

8

ÇAKIR MAHALLESİ 996 ADA 62 PARSEL

327,47 M² ARSA

 

1.187.500,00-TL

59.375,00-TL 35.625,00-TL 27.12.2022 10:20 SATIŞ
 

9

HİSAR MAHALLESİ 987 ADA 15 PARSEL

256,12 M² ARSA

 

653.750,00-TL

32.687,50-TL 19.612,50-TL 27.12.2022 10:40 SATIŞ
 

10

CUMA MAHALLESİ 572 ADA 62 PARSEL

1.307,48 M² ARSA

 

1.965,000,00-TL

98.250,00-TL 58.950,00-TL 27.12.2022 10:50 SATIŞ
 

11

ÇAY MAHALLESİ 1369 ADA 3 PARSEL

1.285,38 M² ARSA

 

1.285,500,00-TL

64.270,00-TL 38.565,00-TL 27.12.2022 11:00 SATIŞ
 

12

ZAFER MAHALLESİ 902 ADA 2 PARSEL

458,16 M² ARSA

 

688.400,00-TL

34.420,00-TL 20.652,00-TL 27.12.2022 11:10 SATIŞ
 

13

ZAFER MAHALLESİ 690 ADA 5 PARSEL

354,80 M² ARSA

 

533.100,00-TL

26.655,00-TL 15.993,00-TL 27.12.2022 11:20 SATIŞ
 

14

ZAFER MAHALLESİ 905 ADA 26 PARSEL

389,90 M² ARSA

 

586.000,00-TL

29.300,00-TL 17.580,00-TL 27.12.2022 11:30 SATIŞ
 

15

ZAFER MAHALLESİ 905 ADA 27 PARSEL

596,41 M² ARSA

 

955.800,00-TL

47.790,00-TL 28.674,00-TL 27.12.2022 11:40 SATIŞ

 

 

16

ZAFER MAHALLESİ 906 ADA 23 PARSEL

558,86 M² ARSA

 

895.600,00-TL

44.780,00-TL 26.868,00-TL 27.12.2022 11:50 SATIŞ
 

17

ZAFER MAHALLESİ 906 ADA 24 PARSEL

375,97 M² ARSA

 

564.900,00-TL

28.245,00-TL 16.947,00-TL 27.12.2022 12:00 SATIŞ
 

18

ZAFER MAHALLESİ 906 ADA 25 PARSEL

375,60 M² ARSA

 

564.500,00-TL

28.225,00-TL 16.935,00-TL 27.12.2022 12:10 SATIŞ
 

19

ZAFER MAHALLESİ 906 ADA 26 PARSEL

548,05 M² ARSA

 

877.000,00-TL

43.850,00-TL 26.310,00-TL 27.12.2022 12:20 SATIŞ
 

20

ZAFER MAHALLESİ 877 ADA 6 PARSEL

1.058,49 M² ARSA

 

1.060.000,00-TL

53.000,00-TL 31.800,00-TL 27.12.2022 12:30 SATIŞ
 

21

ZAFER MAHALLESİ 1207 ADA 4 PARSEL

1.013,13 M² ARSA

 

1.015.000,00-TL

50.750,00-TL 30.450,00-TL 27.12.2022 13:30 SATIŞ
 

22

ZAFER MAHALLESİ 1207 ADA 5 PARSEL

991,52 M² ARSA

992.000,00-TL 49.600,00-TL 29.760,00-TL 27.12.2022 13:40 SATIŞ
 

23

ZAFER MAHALLESİ 661 ADA 1 PARSEL

1.579,19 M² ARSA

2.527.000,00TL 126.350,00-TL 75.810,00-TL 27.12.2022 13:50 SATIŞ

 

 

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 45. MADDESİ UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TOKİ TAKSİ DURAĞI T PLAKALA LİSTESİ

 

 

TOKİ TAKSİ PLAKA

 

MUHAMMEN BEDEL

İHALE İŞTİRAK BEDELİ  

GEÇİCİ TEMİNAT

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ

 

1

 

03 T 5138

 

50.000,00-TL

2.500,00-TL 1.500,00-TL 27.12.2022 14:00 SATIŞ
 

2

 

03 T 5139

 

50.000,00-TL

2.500,00-TL 1.500,00-TL 27.12.2022 14:10 SATIŞ
 

3

 

03 T 5140

50.000,00-TL 2.500,00-TL 1.500,00-TL 27.12.2022 14:20 SATIŞ
 

4

 

03 T 5141

50.000,00-TL 2.500,00-TL 1.500,00-TL 27.12.2022 14:30 SATIŞ

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 45. MADDESİ UYARINCA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ LİSTESİ

 

 

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR

 

MUHAMMEN BEDEL

İHALE İŞTİRAK BEDELİ  

GEÇİCİ TEMİNAT

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ

 

KİRA SÜRESİ

 

 

 

1

AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI, AYRIŞTIRILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİ  

 

 

45.000,00-TL

 

 

 

6.750,00-TL

 

 

 

4.050,00-TL

 

 

 

27.12.2022

 

 

 

14:40

 

 

 

31.12.2025

 

2

İNTERNET VERİ AKTARIM YERİ  

2.000,00-TL

300,00-TL 180,00-TL 27.12.2022 14:50 31.12.2025
 

3

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:9  

35.000,00-TL

 

 

70.000,00-TL

 

10.500,00-TL

 

27.12.2022

 

15:00

 

31.12.2032

 

4

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:10  

35.000,00-TL

 

 

70.000,00-TL

 

10.500,00-TL

 

27.12.2022

 

15:10

 

31.12.2032

 

5

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:14  

35.000,00-TL

 

 

70.000,00-TL

 

10.500,00-TL

 

27.12.2022

 

15:20

 

31.12.2032

 

6

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:19 35.000,00-TL 70.000,00-TL 10.500,00-TL 27.12.2022 15:30 31.12.2032
 

7

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:22  

35.000,00-TL

 

 

70.000,00-TL

 

10.500,00-TL

 

27.12.2022

 

15:40

 

31.12.2032

 

E-posta Listemize Katılın

Please wait...

UYGULAMALARIMIZ

BİZE ULAŞIN