• 10 Mart 2020
  • +
  • -

ARSA SATIŞ İLANI

ARSA SATIŞ İLANI

İLAN

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Sandıklı Belediyesince yapılacak olan Satış ihalesi ekli listede belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddelerine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

Satış ihaleleri 31.03.2020 Salı günü Ekli listede belirtilen saatte Belediyemiz Encümeni huzurunda Belediye Düğün Sarayında yapılacaktır.

  1. Satış ihalelerine katılmak isteyenler en geç 30.03.2020 Pazartesi günü saat 17.00’e kadar. Ekli listede belirtilen Geçici Teminatı ve ihale iştirak bedellerini Belediyemiz veznesine ya da Belediyemizce verilecek banka hesap numarasına yatıracaklar, makbuzlarını ve istenilen belgeleri yukarıdaki tarih ve Saat’e kadar kapalı zarf içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim edeceklerdir. Belirlenen gün ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  2. İhaleye çıkarılan işyerlerine ait muhammen bedeli, geçici teminat tutarını, ihale iştirak bedelini ihale tarih ve saati ekli listededir.
  3. İsteklilerin hazır bulundurması gereken belgeler;

1- Gerçek Kişiler için;

a- Müracaat Dilekçesi (Satışa çıkarılan taşınmazın yerini bildiğine ve gördüğüne dair bilgiler yazılacaktır),

b- Kanuni İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan),

c- Noter tasdikli imza beyannamesi,

d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e- İsteklilerin, Belediyemizin bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ne borcu olmadığına dair belge,

f- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve ihale iştirak bedellerinin, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,

g İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

h- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

i- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 1 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

2.Tüzel Kişiler için:

a- Müracaat Dilekçesi, (Satışa çıkarılan taşınmazın yerini bildiğine ve gördüğüne dair bilgiler yazılacaktır)

b- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; imza beyannamesi, imza sirküleri, resmi makamlardan alınmış veya onaylanmış belge, ticaret sicil gazetesi, 

d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname,

e- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış, şirket ortaklarının son durumunu gösterir belge,

f- Tüzel kişiliğin ortaklarının ve tüzel kişilik adına hareket edenlerin Belediyemiz, bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

g- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve ihale iştirak bedellerinin, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,

h- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

i- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

j- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 2 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4-Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde müracaat süresi sonuna kadar mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülüp okunabilir.

            Keyfiyet ilan olunur.

 

 

 SATIŞI YAPILACAK ARSA LİSTESİ

 

 

 

 

SIRA

NO

SATIŞI YAPILACAK ARSALAR MUHAMMEN BEDEL

(KDV HARİÇ)

 

GEÇİCİ TEMİNAT

EN AZ

İHALE İŞTİRAK BEDELİ

EN AZ

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
 

 

1

TAPTUK EMRE MAHALLESİ

469 ADA 4 PARSEL 196,34 m² ARSA

109.000,00-TL 3.250,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 13:30
 

 

2

 

TAPTUK EMRE MAHALLESİ

469 ADA 5 PARSEL 398,68 m² ARSA

220.000,00-TL 6.600,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 13:40
 

 

   3

TAPTUK EMRE MAHALLESİ

470 ADA 9 PARSEL 258,99 m² ARSA

143.000,00-TL 4.290,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 13:50
 

 

4

TAPTUK EMRE MAHALLESİ

470 ADA 11 PARSEL 229,21 m² ARSA

98.000,00 TL 2.940,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 14:00
 

 

5

TAPTUK EMRE MAHALLESİ

470 ADA 12 PARSEL 242,89 m² ARSA

134.000,00-TL 4.020,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 14:10
 

 

   6

TAPTUK EMRE MAHALLESİ

473 ADA 13 PARSEL 207,58 m² ARSA

115.000,00-TL 3.450,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 14:20
 

 

7

TAPTUK EMRE MAHALLESİ

473 ADA 15 PARSEL 205,80 m² ARSA

88.000,00-TL 2.640,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 14:30
8 TAPTUK EMRE MAHALLESİ

473 ADA 16 PARSEL 241,49 m² ARSA

134.000,00-TL 4.020,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 14:40
9 TAPTUK EMRE MAHALLESİ

474 ADA 13 PARSEL 181,49 m² ARSA

101.000,00-TL 3.030,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 14:50
10 TAPTUK EMRE MAHALLESİ

474 ADA 14 PARSEL 388,33 m² ARSA

214.000,00-TL 6.420,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 15:00
11 TAPTUK EMRE MAHALLESİ

480 ADA 6 PARSEL 237,86 m² ARSA

132.000,00-TL 3.960,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 15:10
12 TAPTUK EMRE MAHALLESİ

481 ADA 14 PARSEL 139,82 m² ARSA

78.000,00-TL 2.340,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 15:20
13 TAPTUK EMRE MAHALLESİ

489 ADA 9 PARSEL 130,72 m² ARSA

56.000,00-TL 1.680,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 15:30
14 TAPTUK EMRE MAHALLESİ

489 ADA 10 PARSEL 130,68 m² ARSA

56.000,00-TL 1.680,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 15:40
15 TAPTUK EMRE MAHALLESİ

489 ADA 11 PARSEL 131,43 m² ARSA

56.000,00-TL 1.680,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 15:50
16 TAPTUK EMRE MAHALLESİ

489 ADA 14 PARSEL 130,17 m² ARSA

56.000,00-TL 1.680,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 16:00
17 TAPTUK EMRE MAHALLESİ

489 ADA 13 PARSEL 130,21 m² ARSA

56.000,00-TL 1.680,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 16:10
18 TAPTUK EMRE MAHALLESİ

489 ADA 12 PARSEL 130,65 m² ARSA

56.000,00-TL 1.680,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 16:20
19 TAPTUK EMRE MAHALLESİ

569 ADA 13 PARSEL 286,29 m² ARSA

158.000,00-TL 4.740,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 16:30
20 TAPTUK EMRE MAHALLESİ

477 ADA 17 PARSEL 132,07 m² ARSA

74.000,00-TL 2.220,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 16:40
21 TAPTUK EMRE MAHALLESİ

477 ADA 18 PARSEL 133,47 m² ARSA

74.000,00-TL 2.220,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 16:50
22 TAPTUK EMRE MAHALLESİ

477 ADA 19 PARSEL 133,39 m² ARSA

74.000,00-TL 2.220,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 17:00
23 TAPTUK EMRE MAHALLESİ

477 ADA 20 PARSEL 132,05 m² ARSA

74.000,00-TL 2.220,00-TL 1.000,00-TL 31.03.2020 17:10

 

E-posta Listemize Katılın

Please wait...

UYGULAMALARIMIZ

BİZE ULAŞIN