• 10 Ağustos 2021
  • +
  • -

İHALE İLANI

İHALE İLANI

İLAN

AFYONKARAHİSAR İLİ SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

İl/İlçe

Mahalle

Ada Parsel Alanı m² Cinsi İmar Durumu Muhammen Satış Bedeli İhale İştirak Bedeli Geçici Teminat İhale Tarih ve Saati
AFYONKARAHİSAR

Sandıklı

Çakır

 

35

 

8

 

5.220,57

 

Arsa

TİCARET, TURİZM, AKARYAKIT, ŞARJ VE SERVİS İSTASYONU ALANI 11.486,000,00 TL 100.000,00 TL 344.580,00 TL  

23.08.2021

Pazartesi

10:00

AFYONKARAHİSAR

Sandıklı

Çakır

 

35

 

9

 

254,40

 

Arsa

TİCARET, TURİZM, AKARYAKIT, ŞARJ VE SERVİS İSTASYONU ALANI 560.000,00 TL 100.000,00 TL 16.800,00 TL  

23.08.2021

Pazartesi

10:30

AFYONKARAHİSAR

Sandıklı

Çakır

 

35

 

10

 

316,52

 

Arsa

TİCARET, TURİZM, AKARYAKIT, ŞARJ VE SERVİS İSTASYONU ALANI 696.500,00 TL 100.000,00 TL 20.895,00 TL  

23.08.2021

Pazartesi

11:00

2) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR  

 

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL 

YILLIK

İHALE İŞTİRAK BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNAT İhale Tarih ve Saati  

Kira

Süresi

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:23  

İşyeri

21.250,00 TL

 

70.000,00 TL 6.375,00 TL 24.08.2021

Salı

09:00

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:24  

İşyeri

21.250,00 TL

 

70.000,00 TL 6.375,00 TL 24.08.2021

Salı

09:10

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ C BLOK NO:1  

İşyeri

21.250,00 TL

 

70.000,00 TL 6.375,00 TL 24.08.2021

Salı

09:20

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ C BLOK NO:2        İşyeri 21.250,00 TL

 

70.000,00 TL 6.375,00 TL 24.08.2021

Salı

09:30

       01.08.2031
YENİ TOPTANCI HALİ C BLOK NO:3        İşyeri 21.250,00 TL

 

70.000,00 TL 6.375,00 TL 24.08.2021

Salı

09:40

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ C BLOK NO:4         İşyeri 21.250,00 TL

 

70.000,00 TL 6.375,00 TL 24.08.2021

Salı

09:50

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ C BLOK NO:5        İşyeri 21.250,00 TL

 

70.000,00 TL 6.375,00 TL 24.08.2021

Salı

10:00

 

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ C BLOK NO:6  

İşyeri

21.250,00 TL

 

70.000,00 TL 6.375,00 TL 24.08.2021

Salı

10:10

 

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ D BLOK NO:1 NAKLİYECİLER İŞYERİ  

İşyeri

12.000,00 TL

 

5.000,00 TL 3.600,00 TL 24.08.2021

Salı

10:20

 

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ D BLOK NO:2 NAKLİYECİLER İŞYERİ  

İşyeri

12.000,00 TL

 

5.000,00 TL 3.600,00 TL 24.08.2021

Salı

10:30

 

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ D BLOK NO:3 NAKLİYECİLER İŞYERİ        İşyeri 12.000,00 TL

 

5.000,00 TL 3.600,00 TL 24.08.2021

Salı

10:40

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ D BLOK NO:4 NAKLİYECİLER İŞYERİ  

İşyeri

12.000,00 TL

 

5.000,00 TL 3.600,00 TL 24.08.2021

Salı

10:50

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ D BLOK NO:5 NAKLİYECİLER İŞYERİ        İşyeri 12.000,00 TL

 

5.000,00 TL 3.600,00 TL 24.08.2021

Salı

11:00

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ D BLOK NO:6 NAKLİYECİLER İŞYERİ  

İşyeri

 

12.000,00 TL

 

5.000,00 TL 3.600,00 TL 24.08.2021

Salı

11:10

 

01.08.2031

ECE MAHALLESİ DEREBOYU CADDESİ

8/A 35,95 m² İŞYERİ

KİRA

 

       İşyeri 36.000,00-TL 10.000,00-TL 10.800,00 TL 24.08.2021

Salı

11:20

 

01.08.2031

ECE MAHALLESİ DEREBOYU CADDESİ

8/B 29,80 m² İŞYERİ

KİRA

 

 

İşyeri

24.000,00-TL

 

10.000,00-TL 7.200,00 TL 24.08.2021

Salı

11:30

 

01.08.2031

 

3) İhaleler Belediyemiz Encümeni huzurunda Belediye Düğün Sarayında (Ece Mah. Nazar sokak No:2 Sandıklı/AFYONKARAHİSAR) adresinde yukarıda belirtilen Tarih ve Saatlerde yapılacaktır.

4) Satış İhalesine katılmak isteyenler en geç 20.08.2021 Cuma günü saat 17.30’a kadar, kiralama ihalesine katılmak isteyenler en geç 23.08.2021 Pazartesi günü saat 17:30 a kadar tabloda belirtilen Geçici Teminatı ve İhale İştirak bedellerini Belediyemiz veznesine yada Belediyemizce verilecek banka hesap numarasına yatıracaklar, makbuzlarını ve istenilen belgeleri yukarıdaki tarih ve Saat’e kadar kapalı zarf içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim edeceklerdir. Belirlenen gün ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5) Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde müracaat süresi sonuna kadar mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülüp okunabilir.

6)İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

1.Gerçek Kişiler İçin;

a- Müracaat Dilekçesi (Taşınmazın yerini bildiğine ve gördüğüne dair bilgiler yazılacaktır),

b- Kanuni İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü, Muhtarlık veya E-Devlet üzerinden),

c- Noter tasdikli imza beyannamesi,

d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e- İsteklilerin, Belediyemizin bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ ne borcu olmadığına dair belge,

f- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve ihale iştirak bedellerinin, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,

g İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

h- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

i-  İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 1 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

ı- Şartname ve ekine uygun düzenlenmiş teklif mektubu.

2.Tüzel Kişiler için:

a- Müracaat Dilekçesi, (Taşınmazın yerini bildiğine ve gördüğüne dair bilgilerde yazılacaktır)

b- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; resmi yetkili makamlardan alınmış veya onaylanmış belge ve ticaret sicil gazetesi,

d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname,

e- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış, şirket ortaklarının son durumunu gösterir belge,

f- Tüzel kişiliğin ortaklarının ve tüzel kişilik adına hareket edenlerin Belediyemiz, bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

g- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve ihale iştirak bedellerinin, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,

h- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

i- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

ı-  Şartname ve ekine uygun düzenlenmiş teklif mektubu.

j- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 2 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 

7) İhaledeki teklif değerlendirme ve artırımların uzun sürmesi veya tüm katılımcıların hazır bulunması durumunda saat gözetilmeksizin ihalelere sırasıyla devam edilecektir.

 

Keyfiyet ilan olunur.

E-posta Listemize Katılın

Please wait...

UYGULAMALARIMIZ

BİZE ULAŞIN