FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREVLERİ:
  1. Belediye sınırlan içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılmasını ve mevcut yolları onarılmasını sağlamak,
  2. Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak
  3. Vatandaşların istek ve şikâyetlerini değerlendirerek sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmek, fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, trotuar vb.) ile ilgili işleri yürütmek,
  4. Belediye sınırlan içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını yürütmek,
  5. Yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerin yapılmasını sağlamak, kaldırımlara araçların park edilmesini önlemek için engelleyici malzeme alımını ve montajını sağlamak
  6. Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak,
  7. İhtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak
  8. İmar planına aykırı olarak yollara yapılan tecavüzlerin kaldırılması, özel mülkiyet üzerinden geçirilen yollar ve alt yapıların imar planına uygun şekilde yapılmasını sağlamak,
  9. Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve/veya ihale yoluyla hizmet alımı yaparak asfalt kaplama ve yama, bordür, trotuar yapım ve onarımını yapmak
  10. Mer’i mevzuat gereği Belediyenin yetki sınırları içinde kalan alanlarda cadde, sokak, meydan vb. yerlerde alt ve üst yapı ile ham yolların açılmasını sağlamak, kentin imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak
  11. Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için köprü, alt-üst geçit yapmak,
  12. Ana arter üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekelerinin en iyi trafik akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasının temini için gerekli çalışmaları yapmak
  13. Yol ve sürüş güvenliğini sağlamak amacı ile Trafik mevzuatına uygun yatay düşey trafik işaretlemelerini yapmak ve yaptırmak
  14. Ana arter cadde ve sokaklarda trotuar üzerine araç parklaşmalarını önlemek amacı ile engelleyici monte etmek, ettirmek
  15. Bozulan yıkılan orta refujlerin tamiri, kavsak düzenlemeleri yapmak yaptırmak
  16. Ana arterler dışındaki her türlü yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarımını yapmak
  17. Cadde ve sokakların tretuar ve bordürlerinin boyanmasını sağlamak
  18. İş programıyla ilgili hafriyat işlerinin verimli yürütülmesini sağlamak
  19. Diğer Müdürlük ve birimlere gerekli araç, gereç desteği sağlamak
  20. Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarını sağlamak
  21. Araç filosunun her an hizmete hazır olması için gerekli çalışmayı ilgili müdürlük ile koordineli olarak yapmak, arıza ve eksikliklerin zamanında giderilmesini sağlamak
  22. Kar ve buzlanma ile mücadele etmek
  23. Bütçe ödeneklerinin imkanları nispetinde Belediye Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan makine, araç-gereç, iş makinası, motorlu araç, taşıt, teçhizat ve bunların yedek parçalarını iç ve dış piyasadan uygun şartlarla zamanında temin etmek
  24. Yeni alınan araçlara plaka ve ruhsat çıkarmak, araçların periyodik trafik muayenelerinin yaptırmak
  25. Araçların kaza ve sigorta işlemlerinin yaptırmak, takip etmek
  26. Araçların bakım, onarım, tamir ve yakıt ikmalinin yapmak,yaptırmak
  27. Diğer müdürlüklerle koordinasyon kurarak ihtiyaç duyulan araç-gerecin bir program çerçevesinde ve verimli bir şekilde kullanılmasının temin etmek
  28. Proje ve etüt şefliğince hazırlanan ve Müdürlükçe karar verilen projelerin 4734 sayılı yasa kapsamında her türlü yapım, hizmet ve mal alım ihalelerinin yapılması ve bunlarla ilgili evrakların düzenlenmek
  29. Başkanlıkça uygun görülmesi halinde okul binalarının inşaatını, bakım ve onarımını yapmak, okulların bahçelerinin düzenlenmesini, asfalt ve bordür yapılmasını, spor sahalarının yapılmasını, WC’lerin tamiratlarını, bahçe duvarı ve korkulukların tamiratlarını, iç-dış boyalarının yapılmasını, çatı onarımının yapılmasını, elektrik ve aydınlatma tamiratlarının yapılmasını sağlamak
  30. Belediye birimleri ile diğer kamu kuruluşlarına ait binalarda gerçekleştirilen çeşitli inşaat faaliyetlerinin takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak
  31. Çalışma programlarının icra edilmesinde istihdam edilen insan kaynağının sevk ve idare edilmesini sağlamak
  32. Alt geçitlerin boyanmasını ve bakımını sağlamak
  33. Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak, yapılan her hizmetin insan yaşamını doğrudan veya dolaylı etkilediğinin bilinciyle çağdaş yaşamın getirdiği tüm teknolojik olanakları kullanıp, çağdaş standartlarda kamusal hizmet vermek
  34. Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak
  35. Kentte Kreş, Sağlık Ocağı, Huzur Evi, Aile Danışma Merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, Belediye Hizmet Binaları, Sokak Çocukları Evleri, Hayvan Hastanesi ve Muhtarlık binalarının ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak
  36. Eğitim ve Kültür ile ilgili yurtlar ve tesislerin yapımı ve mevcut tesislerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak
  37. Bölgedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak
  38. Yap-islet devret kat karşılığı lokal, kıraathane, apartman ve is merkezi yaptırmak
  39. Eski yapıların yıkımı, muhtelif boya isleri yapmak yaptırmak
  40. Projesi hazırlanarak ihalesi yapılan işlerin alım ve imalat sürecinde yüklenicilere ödemelerin sağlanabilmesi için kontrollük bürosu ile koordineli çalışarak iş konularına göre hakedişlerini düzenlemek ve ilgili müdürlüklere iletmek.
  41. Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirmek
  42. Stok durumu ve malzeme depolarının zamanında kontrol edilmesini sağlamak
  43. Diğer birimlere gerekli araç, gereç ve insan kaynağı desteği sağlamak
  44. İlgili mer’i mevzuat gereği ilçe hudutları dâhilinde altyapı ve üst yapı hasar bedellerini tahakkuk ettirmek ve tahsili için Mali Hizmetler Müdürlüğüne intikal ettirmek
  45. İlgili mer’i mevzuat hükümlerine göre ihale suretiyle yapılan yatırım ihalelerinin kontrollük hizmetlerini yerine getirmek
  46. Müdürlük kapsamında yapılan ve yaptırılan her türlü inşaat yapım ve onarım işlerinin yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamak
  47. Açılması gereken yeni yolların imar planlarına uygun olarak açılmasını sağlamak
  48. Kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keşiflerinin hazırlanması, inşaatların yaptırılması çalışmalarını takip ederek sonuçlandırmak
  49. Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak
  50. Belediyenin mülkü olan veya Belediyenin hükmü tasarrufu altında bulunan yerlerde 5 yıllık yatırım programı hazırlamak ve programa giren cevre düzenlemeleri bina tesisleri yaya yollarını projelendirmek.

Fen İşleri Müdürlüğü, Sandıklı Belediye Başkanlığının her türlü Bayındırlık faaliyetlerinin planlama ve uygulama birimidir. Diğer yatırımcı kuruluşlarla koordinasyon kurmak ve ilçenin ihtiyaçları ile önceliklerini dikkate alarak hazırlanan yatırım programını Belediye Meclisine sunarak Sandıklı İlçesinin Kentsel gelişmesinin sağlanması, sağlık ve selamete dair tedbirlerin alınması, kent donatılarının kurulması, alt yapı hizmetlerinin tesisi ve denetlenmesi, yol meydan, bulvar ve yaya yollarının çağın gereklerine ve standartlarına uygun yapılması, her türlü alt ve üst yapı tesisinde ses ve gürültü kirliliğini azaltıcı tedbirlerin alınması, sosyal tesis ve bina eklentilerinin yapılması, iş ve iş birimlerini bu iş ve işlemlerde ihtiyaç duyulan destek ve tamamlama hizmetlerinin yerine getirilmesi müdürlüğün öncelikli görevleri arasındadır.

Fen İşleri Müdürlüğü yukarıda kapsamı verilen iş ve işlemleri kendi kuruluş ve yönetim planı içerisinde yapar ve/veya yaptırır. Bu program çerçevesinde:

  1. 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediyenin görevlerinden sayılan veya Belediye Meclisi tarafından yapımı kararlaştırılan her türlü hizmet, sosyal ve kültür amaçlı binaların, kent donatılarının , altyapı ve üstyapı tesislerinin , kapalı ve açık spor alanlarının ve mevcut tesislerin yapım , onarım ve hizmet ihalelerine ait şartname ve protokolleri hazırlamak, ihalelerini gerçekleştirmek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip, üst makamın onayına sunmak
  2. Bu tesislerin yapımını gerçekleştirmek ve denetlemek , işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak
  3. Yukarıda sözü edilen işlere ait hakediş ve kesin hesaplarını tetkik etmek ve onaylamak , geçici ve kesin kabullerini yapmak, personelin sigorta ile ilgili yazışmalarını yapmak ve takip etmek
  4. İmar planlarındaki yol, bulvar, cadde, meydan ve yaya yollarının plan şartlarına uygun şekilde yapılmasını temin etmek, planlardaki eksiklik ve maddi hataların tespiti halinde Başkanlık Makamı oluru ile İmar ve Şehircilik birimini bilgilendirmek
  5. Kent içi ulaşımın rahatlaması , şehir estetiğin iyileştirilmesi amacı ile ulaşım planlaması , sokak, meydan ve bahçe aydınlatmaları , yaya yolları düzenlemeleri yapmak ve bunları uygulamak
  6. İlçe afet planını hazırlamak ve muhtemel kötü hava şartları; kar, don, sel baskınları ile plan çerçevesinde mücadele etmek
  7. Konusu ile ilgili ihtiyaç duyulan yol, altyapı , üstyapı imalat malzemelerini almak, bakım ve depolamalarını yapmak , gerektiğinde kullanmak ,mevcut araç ve iş makinelerini çalışır halde bulundurmak
  8. Ekonomik ömürlerini dolduran her türlü demirbaşın terkin işlemlerini yasalar çerçevesinde sonuçlandırmak
  9. Konusu ile ilgili hizmetleri yürüten; şantiyede işletme ve çalışma şartlarını iyileştirmek, verim arttırıcı tedbirleri almak, iş güvenliği şartlarını sağlamak ve idame ettirmek
  10. Yatırım hizmetlerinde kullanılan yapı elemanları üretmek üzere atölyeler kurmak ve işletmek
  11. 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde İmar Planı, İmar Kanunu ve Ruhsat ve eklerine aykırı yapıların ilgili birim tarafından yasal iş ve işlemleri sonuçlandırıldıktan ve Fen İşleri Müdürlüğüne intikal ettikten sonra inşaat yıkımları yapmak ve yaptırmak
  12. Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak
  13. Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet içi eğitim için kurslar açmak ve seminerler düzenlemek
  14. Konusu ile ilgili Belediye Gelirlerinin ve harcamalarının tahakkuklarını yapmak, Mali Hizmetler ile ilgili birime iletmek
  15. Başkanlık tarafından istenen her türlü rapor ve etütleri hazırlamak
  16. 5 yıllık imar ve yatırım programı çerçevesinde kamulaştırma taleplerini yapmak ve takip etmek
  17. Konusu itibarı ile Fen İşleri Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmeyen ancak uygulanması halinde sorun yaratacağı anlaşılan konuların tespiti halinde izaleleri için ilgili Müdürlüğü bilgilendirmek
  18. Belediye Meclis ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı Belediye Kanununa uygun olarak Müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak
  19. Belediye Meclis ve Encümenine çalışmaları ile ilgili teklif hazırlamak ve onaya sunmak.
  20. Konusu ile ilgili araştırma, planlama koordinasyon geliştirme ve program ve hizmetlerini yürütmek
  21. Kamuya ait diğer alt yapı kurum ve kuruluşları ile ( EDAŞ,Türk Telekom, vb.) yatırımlarda koordinasyon sağlamak ve bu kurumlara çalışmalar sırasında gerekli desteği sağlamak
  22. Kaymakamlık ve Valilik tarafından takip edilen yatırım izleme raporlarını zamanında hazırlamak ve ilgili Makamlara sunulmasını temin etmek
  23. Planlama çalışmaları sırasında mekan organizasyonunun etkili değerlendirilmesi için gerekli raporları hazırlamak ve ilgili birimlere sunmak
  24. Yüklenici firmaların ve bu firmalarda görev yapan teknik personelin iş bitirme , iş deneyim ve iş yönetme belgelerini tanzim etmek
  25. Sorumluluk sahasındaki her türlü Bayındırlık hizmetlerini denetlemek
  26. Belediye meclisince karar verilmesi halinde 5393 sayılı yasa gereği müdürlüğün görevleri çerçevesinde ilçe sınırları içerisinde ve kardeş belediyeler bünyesindeki tüm kamu binalarına ait bakım , onarımları ve yeni hizmet binalarını bütçe imkanları çerçevesinde yapmak
GÖREV VE FONKSİYONLARIN MÜDÜRLÜK İÇİ DAĞILIMI: EVRAK TAKİP BÜROSU
  1. Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakları kaydetmek, müdürlük çalışmaları ve ihtiyaçları ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak , dağıtımını gerçekleştirmek
  2. Gelen evrakların ilgilisine dağıtımını yapmak, talep edilen işlemin veya günlü evrakların süresi içinde neticelendirilmesi için gerekli takipleri yapmak
  3. Personelle ilgili sicil (izin,rapor,ceza,mükafat,kademe ilerlemesi, tayın,terfi vb.) dosyalarının tanzimini yapmak ve personel işleri müdürlüğüne bildirmek.
  4. Müdürlüğe ait bilgi ve belgeleri gizlilik derecelerine uygun olarak muhafaza etmek , arşiv bilgilerini ve belgelerini ilgili yönetmeliğe uygun arşivlemek
  5. Belediye faaliyetlerinin tümünü izleyerek vatandaşlardan gelen sorulara cevap ve bilgi vermek
  6. Malzeme ve demirbaşları teslim almak , teslim etmek ve kontrollerini yapmak
  7. Müdürlük ihtiyaç ve harcamaları ile ilgili mali kayıtları tutmak, avans almak ve mahsuplarını yapmak
  8. Müdürlük içi birimler arasındaki koordinasyonu ve bilgi akışını ( belgelerle) sağlamak.
  9. İhale Komisyonu tarafından yapılan veya yaptırılan bütün işlerle ilgili yazışmaları yapmak, onayları almak
  10. Belediye Başkanlığının Merkez ayniyat birimi ile Müdürlük arasındaki ayniyat işlemlerini yürütmek ; bunun için uygun görülen elemanın görevlendirilmesini temin etmek.
  11. Toplantı, konferans vb. faaliyetlerin çizelgelerini hazırlamak ve mekan temin etmek, bu toplantılara katılımı sağlamak
  12. Belediyenin faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak yapılan yasa ve yönetmelik değişikliklerini , belediye encümeni ve belediye Meclisi kararlarını takip etmek , müdür ve personelin bilgisine sunmak
  13. Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini takip etmek ve müdürlüğün bu gündeme alınması gereken evraklarının hazırlanmasını sağlamak
  14. Görevli personelin hasta, izinli vb. olması halinde işlerin aksamayacak şekilde yürümesini temin etmek
  15. Her türlü alım, yapım ve hizmet ihalelerinin ihale dosyalarını hazırlamak, keşif ve şartnamelerini tanzim etmek, gerekli onaylarını alarak sonuçlandırmak
  16. Ara ve kesin hakedişleri denetim mühendisi nezaretinde tetkik etmek , hakedişlerle ilgili olarak iş mahallinde gerekli incelemeleri yapmak , tespit edilen eksikleri gidermek ve yapılan hataları düzeltmek suretiyle hakedişleri onaylamak
  17. Hakedişlerde süre uzatımı, ceza ve teminat kesintisi konuları ile fiyat farkları hesaplarını incelemek ve kesin şeklini vermek, fiyatı belli olmayan işler için veya gerek görüldüğünde yeni fiyat analizleri oluşturmak veya diğer kurumlardan bu konuda yapılmış analizleri temin etmek ve kullanmak
  18. İhale edilen işlerle ilgili her türlü onay ve tebligat yazılarını hazırlamak ve takip etmek.
  19. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile tüm bilgi ve belgeleri tanzim ederek ilgili kurumlara göndermek.
  20. İhale Komisyonunca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yapılan her türlü alım, yapım hizmet vb. işlerinin İhale kararlarını, yüklenicilere yasal süresi içinde bildirmek, sözleşme yapılmasını temin etmek
  21. Hakediş raporlarını ve tahakkuk müzekkerelerini müdür veya vekilinin onayından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaştırmak
  22. Yapım ve hizmet İhalelerinin sonuçlarının 506 sayılı S.S.K. Kanununa göre bildirimini yapmak ve aynı kurumdan ilişiksiz belgesi istemek ve yüklenici veya taşeronun kesin teminatının çözülmesini sağlamak.
  23. Yapım, hizmet vb. sözleşmeler sırasında alınan kesin teminat mektuplarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek ve dosyasına şerh koyarak bilginin devamlılığını sağlamak.
  24. Tahakkuk müzekkerelerini ve ödeme emirlerini ilgililere tebliğ etmek.
  25. Şikayet ve talepleri inceleyerek çözüme ulaştırmak.
  26. Yüklenici firmaların ve bu firmalarda görev yapan teknik personelin iş bitirme , iş deneyim ve iş yönetme belgelerini ve sicillerini tanzim etmek.
  27. Konusu ile ilgili yıllık tarifeleri belediye encümeni veya belediye meclisine sunarak , kabul edilen tarifeleri uygulamaya koymak.
İNŞAAT BÜROSU

Sandıklı Belediye Başkanlığınca programlanan her türlü altyapı işlerinin yapım işlerini kontrol eder ve ettirir. inşaat bürosu, büro şefi ve büro şefine bağlı olarak görev yapacak teknik personelden oluşmaktadır.

İnşaat Bürosunun Görevleri :

  1. Vatandaşlardan gelen alt yapı ile ilgili arıza, şikayet ve talepleri inceleyerek çözüme kavuşturmak.
  2. İmar planında açık olan yolların alt yapı tesislerini planlamak ve yapmak.
  3. Yol ve altyapı sistemlerinde belediyece yapım, bakım ve onarım için yapılan harcamaların 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunun çerçevesinde yola cepheli taşınmaz maliklerinden alınmasını temin etmek için hesapları yapmak.
  4. Kendisine tahsis edilen araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak
  5. Diğer müdürlüklerden talep edilen araç ve iş makineleri ile ilgili iş programını yapmak , makine parkında bulunan ekipmanın verimli kullanılabilmesi için günlük , haftalık ve aylık çalışma programlarını hazırlamak
YOL BAKIM VE ASFALT ŞANTİYESİ BÜROSU

Yol bakım ve asfalt şantiyesi bürosu ilçe genelinde bulunan bütün yolların ve bu yollarda bulunan altyapı tesislerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirir. Yol bakım ve asfalt şantiyesi bürosu ,büro şefi ve büro şefine bağlı olarak görev yapacak teknik personelden oluşmaktadır.

Yol Bakım ve Asfalt Şantiyesi Bürosunun Görevleri :

  1. İlçe genelinde bulunan bütün yolları düzenli olarak kontrol ederek bunlara ait envanteri çıkarmak , bu envantere göre bakım ve onarım gerektiren yollar için yıllık program hazırlamak , malzeme talebinde bulunmak , ilgili diğer kurumlarla koordinasyon sağlamak
  2. Asfalt kaplama ve stabilize serilmesi işlemlerinde kontrol teşkilatı ile koordinasyon sağlamak
  3. Kendisine tahsis edilen araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak
  4. Diğer müdürlüklerden talep edilen araç ve iş makineleri ile ilgili iş programını yapmak , makine parkında bulunan ekipmanın verimli kullanılabilmesi için günlük , haftalık ve aylık çalışma programlarını hazırlamak
  5. Lokal olarak bakım ve onarım gerektiren yol bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
  6. İlçe afet planının uygulanması sırasında verilecek görevleri yerine getirmek , kar, don ve sel baskınlarında gerekli tedbirleri almak
  7. Şikayet ve talepleri inceleyerek çözüme ulaştırmak.
KADEME

Kademe kendi içersinde 3 bölüme ayrılmaktadır. Kademe bürosu içerisinde Tamirhane, Kaynak Atölyesi ve Elektrik bölümleri mevcuttur.

Tamirhane

Belediye birimlerine bağlı bulunan tüm araçların bakım ve onarımını yapmak

Kaynak Atölyesi

Birim içerisinde veya diğer birimlerde gerek duyulduğu zamanlarda demir, kaynak, montaj vb. işleri yapar.

Elektrik

Belediyemize ait iş ocakları ve tesislerin elektrik arızalarını tespit etmek, bakım ve onarımlarını yapmak.

BETON ELEMANLARI

Alt yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli çaplarda beton kanalizasyon borusu, yol parke taşı, bordür vb. malzemeleri üretmek.

PARK BAHÇE

Park ve Bahçeler bürosu imar planında yeşil alan olarak ayrılan alanların park, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları ile mevcut alanların bakım onarım ve korunmasını sağlayan birimdir.

Park Bahçe Bürosu Genel Görevleri

  1. Park, bahçe, çocuk bahçesi, park sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit eder ve buraların kamulaştırma tekliflerini yapar.
  2. Bu yeşil alanları kurarken gerekli bitkisel materyali temin etmek için fidanlıklar ve seralar işletir.
  3. Mevcut yeşil alanların bakım – onarımını yapar.
  4. Ayrıca yapı bölgesi tanzim eder ve şehrin estetiği için süsleyici materyalleri (çiçeklik, havuz vb.) uygular.