Tüm Hizmetler

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Yapı Ruhsatı İçin Gereken Belgeler

 1. Dilekçe
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Vekaletname ve muvafakatname
 4. Numarataj Biriminden alınan UAVT tabanında arsanın adresi
 5. Tapu Kayıt Örneği ve istisnai hallerde Tapu Kayıt Örneği yerine geçen belge
 6. İmar Durumu ( Çap )
 7. Aplikasyon Krokisi
 8. Mimari Proje
 9. Statik Proje ve hesapları
 10. Mekanik Tesisat Projesi ve hesapları
 11. Elektrik Tesisat Projesi ve Hesapları
 12. Jeolojik önlemli alanlarda zemin etüt raporu
 13. İlgili Meslek Odasınca düzenlenen Sicil durumu ve fenni mesuluyet üstlenilen işin adı ile fenni mesulun üzerinde bulunan fenni mesuliyete ilişkin inşaat alanını (m2) belirtir belge.
 14. Mimar ve Mühendislerin eğer Belediyede tescilli değilse kayıt belgeleri

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 10 GÜN

Yapı Kullanma İzin Belgesi için Gereken Belgeler

 1. Dilekçe
 2. Nufus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Tapu kayıt Örneği (Cins Değişikliği Yapılmış) veya istisnai hallerde Tapu Kayıt Örneği yerine geçen belgeler.
 4. Numarataj Biriminden alınan UAVT tabanında arsanın adresi
 5. SGK İlişiksizlik Belgesi
 6. Vergi Dairesi Borcu Yoktur Yazısı.
 7. Çevre Sağlık raporu

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 10 GÜN

Tevhit ve İfraz İşlemi İçin Gereken Belgeler

 1. Yapım ve Kontrol Bilgileri
 2. Kadastro Değişiklik ve Kontrollük İşlemleri İstem Belgesi
 3. Tescile Konu olan Harita ve Planlar Kontrol Raporu
 4. Büro Kontrol Formu
 5. Büro Kontrolü eksik ve hatalar formu.
 6. Arazi Kontrol Formu
 7. Arazi Kontrolü Eksik ve hatalar formu
 8. Arazi Kontrolü Ölçü ve Hesap Çizelgesi
 9. Sayman Mutemet alındıları
 10. Yapım Sözleşmesi
 11. Tapu Senedi
 12. Encümen Kararı
 13. İmar Durumu
 14. Durum Haritası
 15. Ömlçü Krokisi
 16. Koordine Özet Çizelgesi
 17. Aplikasyon Çıktısı
 18. Alan Hesabı
 19. Koordinat Dönüşüm Hesabı
 20. Tescil Bildirimi
 21. Poligon Röperleri

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 15 GÜN

ÇAP

 1. Dilekçe
 2. Tapu Belgesi ( Fotokopisi )
 3. Kadastrodan alınmış Aplikasyon Belgesi
 4. İmar Çapı için yatırılan harç makbuzu

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 1 SAAT

Kuşat Ruhsat işleri

 1. Kimlik Fotokopisi,
 2. ÇTV Kaydı,
 3. Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
 4. 1 Adet Fotoğraf,
 5. Ustalık Belgesi,
 6. Kira Kontratı Fotokopisi,
 7. Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
 8. Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
 9. Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)
 10. Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
 11. İtfaiye Raporu

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 2 GÜN

Cenaze, Defin

 1. Doktor Raporu,
 2. Nüfus cüz.fot.

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 1 SAAT

Nikâh işlemleri

 1. Nüfus Cüzdanı,
 2. Nüfus Kayıt Örneği,
 3. Evlenme Beyannamesi,
 4. 4 adet Fotoğraf,
 5. Sağlık Raporu,

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 5 SAAT

Ölçü ve Ayar İşleri

 1. Teraziye ait bilgileri içeren dilekçe ( Seri nosu – Markası ve Çekeri )

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 15 dakika

Gayrı Sıhhı Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları

 1. Müracat Dilekçesi Dilekçe
 2. İşyeri Açılacak olan yere ait tapu
 3. İşyeri açılacak olan yere ait yapı kullanma izin belgesi
 4. Açılacak olan işyeri kira ise kira sözleşmesi
 5. İşyeri açacak kişinin ilgili oda kaydı, vergi dairesi kayıt belgesi vergi levhası dernek odasına kayıtlı olduğuna dair belge.ŞŞirket ise ticaret odasına kayıt belgesi ve ana sözleşmesinden bir suret.
 6. İşyeri açacak kişinin nüfus cüzdan fotokopisi ve nüfus dairesinden onaylı ikametgah belgesi
 7. Açılacak olan iş yerinin ilgili belediyeye borçsuzluk belgesi.
 8. İşyeri açacak şirket ise ticari sicil gazetesi fotokopisi
 9. İşyeri Açacak şirket ise imza sirküsü
 10. Noter onaylı sorumlu müdür sözleşmesi diploma örneği
 11. İş akım şeması ve kullanılan malzeme alet ve ekipman hakkında bilgi
 12. Kapasite raporu
 13. İşyerinde görevli personel sayısı ve niteliği hakkında bilgi
 14. İşyerinin içini gösterir vaziyet planı
 15. Sağlık Raporu

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 3 GÜN

Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalıştırma

 1. Dilekçe ve Başvuru Beyannamesi
 2. İşyeri Açılacak olan yere ait tapu
 3. İşyeri açılacak olan yere ait yapı kullanma izin belgesi
 4. Açılacak olan işyeri kira ise kira sözleşmesi
 5. İşyeri açacak kişinin ilgili oda kaydı, vergi dairesi kayıt belgesi vergi levhası dernek odasına kayıtlı olduğuna dair belge.ŞŞirket ise ticaret odasına kayıt belgesi ve ana sözleşmesinden bir suret.
 6. İşyeri açacak kişinin nüfus cüzdan fotokopisi ve nüfus dairesinden onaylı ikametgah belgesi
 7. Açılacak olan iş yerinin ilgili belediyeye borçsuzluk belgesi.
 8. İşyeri açacak şirket ise ticari sicil gazetesi fotokopisi
 9. İşyeri Açacak şirket ise imza sirküsü
 10. Açılacak işyerinin meslek niteliğine göre ustalık belgesi.
 11. Sağlık Raporu

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 3 GÜN

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin Mesul Müdürlük Belgesinde İstenilen Evraklar

 1. Dilekçe
 2. Sağlık Raporu
 3. Noterden Mesul Müdürlük Sözleşmesi
 4. Nüfus Cüz. Fotokopisi
 5. Adli Sicil Kaydı
 6. İkametgah Belgesi
 7. 3 Adet Fotoğraf
 8. Telli Dosya

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 1 GÜN

Benzinlik Akaryakıt ve Lpg İstasyonları İçin İşyeri Açma Çalıştırma Ruhsatı

 1. Dilekçe ve Başvuru Beyannamesi
 2. İşyeri Açılacak olan yere ait tapu
 3. İşyeri açılacak olan yere ait yapı kullanma izin belgesi
 4. Açılacak olan işyeri kira ise kira sözleşmesi
 5. İşyeri açacak kişinin ilgili oda kaydı, vergi dairesi kayıt belgesi vergi levhası dernek odasına kayıtlı olduğuna dair belge.ŞŞirket ise ticaret odasına kayıt belgesi ve ana sözleşmesinden bir suret.
 6. İşyeri açacak kişinin nüfus cüzdan fotokopisi ve nüfus dairesinden onaylı ikametgah belgesi
 7. Açılacak olan iş yerinin ilgili belediyeye borçsuzluk belgesi.
 8. İşyeri açacak şirket ise ticari sicil gazetesi fotokopisi
 9. İşyeri Açacak şirket ise imza sirküsü
 10. Bayilik Sözleşmesi
 11. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
 12. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kütahya Bölge Müdürlüğünden işletme Belgesi
 13. Noter onaylı mesul müdürlük sözleşmesi(makine mühendisi)
 14. Zorunlu işyeri sigortası
 15. İstasyondaki bulunan tankların kapasite bilgileri
 16. Vaziyet planı
 17. Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğünden görüş

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 10 GÜN

Kaplıca Konaklama

 1. Nüfus Cüzdanı
 2. Kişisel Bilgi veya Aile Bilgi Formu

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 10 Dakika

Kaplıca Sağlık Hizmetleri

 1. Üniversite veya Devlet Hastanelerinden Alınmış Heyet Raporu
 2. Sağlık karnesi(sevkli)

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 10 Dakika

Mezbahane Hayvan Kesimi

 1. Hayvan Pasaportu
 2. Menşee
 3. Veteriner Sağlık Raporu (dışarıdan geliyorsa)

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 12 SAAT

Menşee Verilmesi

Menşee Verilmesi

 1. Hayvan Pasaportu
 2. Kulak Küpe Numarası

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 10 Dakika

Reçete Tanzimi

 1. Anemnez

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 10 Dakika

Kurban Kesim Hizmeti

 1. Kesim Ücret Makbuzu

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 24 SAAT

Cenaze Defin

 1. Doktor raporu

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 1 SAAT

Nikah İşlemleri

 1. 5 adet Vesikalık fotoğraf
 2. Kimlik fotokopileri
 3. Devlet Hastanesi Kan Testi ve sağlık raporu
 4. Nüfus kayıt Örnekleri
 5. Belediye Nikah Harcı

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 1 GÜN

Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (4109 Sayılı Kanun)

 1. Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı,
 2. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 3. Mal Müdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı Yazısı,
 4. Tapu sicil Müdürlüğünden Alınan Taşınmaz Mal Kaydı Yazısı,
 5. Muhtarlıktan Alınan Fakirlik Belgesi,
 6. Belediyeden Alınan Emlak Kaydı

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 30 GÜN

Emlak Beyan Verilmesi

 1. Dilekçe,
 2. Tapu Fotokopisi varsa Yapı Kullanım İzin Belgesi
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 4. Beyan Formu
 5. Taşınmaz üzerinde yapı varsa Deprem Sigorta Poliçesi

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 10 Dakika

Su Aboneliği

 1. Dilekçe,
 2. Yapı Kullanım İzin Belgesi Veya İnşaat Ruhsatı,
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Tapu Fotokopisi,
 5. Deprem Sigorta Poliçesi,
 6. Su Sayacı

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 2 SAAT

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri Müdürlüğü

İsim: Muhammed Keleş
Unvan: Belediye Başkan Yardımcısı
Adres: Sandıklı Belediye Başkanlığı
Tel: 0 272 512 50 05
Faks: 0 272 512 61 12
E-Posta: yaziisleri @ sandikli.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri: Başkanlık Makamı

İsim: Adnan ÖZTAŞ
Unvan: Belediye Başkanı
Adres: Sandıklı Belediye Başkanlığı
Tel: 0 272 512 50 05
Faks: 0 272 512 61 12
E-Posta: baskan @ sandikli.bel.tr

E-posta Listemize Katılın

Please wait...

UYGULAMALARIMIZ

BİZE ULAŞIN