• 6 Nisan 2021
  • +
  • -

İLAN

İLAN

İLAN

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Sandıklı Belediyesi sınırları içerisinde 2872 sayılı Çevre Kanunun 8,11 ve 12 Maddeleri ile 29.06.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun hakkında kararnamenin 2. Ve 8. Maddelerine dayanılarak 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiş olan ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği uyarınca ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi hakkının 2886 sayılı ihale Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.

Kiralama ihalesi 20.04.2021 Salı günü Ekli listede belirtilen saatte Belediyemiz Encümeni huzurunda Belediye Düğün Sarayında (Ece Mah. Nazar sokak No:2) adresinde yapılacaktır.

  1. Kiralama ihalesine katılmak isteyenler en geç 19.04.2021 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar. Ekli listede belirtilen Geçici Teminatı ve ihale iştirak bedellerini Belediyemiz veznesine ya da Belediyemizce verilecek banka hesap numarasına yatıracaklar, makbuzlarını ve istenilen belgeleri yukarıdaki tarih ve Saat’e kadar kapalı zarf içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim edeceklerdir. Belirlenen gün ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  2. İhaleye çıkarılan işe ait muhammen bedeli, geçici teminat tutarını, ihale iştirak bedelini ihale tarih ve saati ekli listededir.
  3. Açık arttırmanın uzun sürmesi veya tüm katılımcıların hazır bulunması durumunda saat gözetilmeksizin ihalelere sırasıyla devam edilecektir.
  4. İhale şartname ve eklerine uymadığı anlaşılanlar ihaleye katılamazlar. Katılmış ve ihale üzerinde kalmış olsa bile iptal edilerek oluşan kamu zararı ilgili katılımcı /katılımcılardan tahsil edilecektir.
  5. İsteklilerin hazır bulundurması gereken belgeler;

 

1- Gerçek Kişiler için;

A- Müracaat Dilekçesi (Kiraya çıkarılan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair bilgiler yazılacaktır),

B- Kanuni İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan),

C- Noter tasdikli imza beyannamesi,

D- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

E- İsteklilerin, Belediyemizin bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ne borcu olmadığına dair belge,

F- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve ihale iştirak bedellerinin, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,

G İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

H- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

I- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 1 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

İ- Ambalaj atığı toplama ve ayırma konulu çevre izin ve lisans belgesi

2.Tüzel Kişiler için:

A- Müracaat Dilekçesi, (Kiraya çıkarılan yeri bildiğine ve gördüğüne dair bilgilerde yazılacaktır)

B- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

C- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; resmi yetkili makamlardan alınmış veya onaylanmış belge ve ticaret sicil gazetesi, 

D- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname,

E- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış, şirket ortaklarının son durumunu gösterir belge,

F- Tüzel kişiliğin ortaklarının ve tüzel kişilik adına hareket edenlerin Belediyemiz, bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

G- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve ihale iştirak bedellerinin, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,

H- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

I- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İ- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 2 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

J- Ambalaj atığı toplama ve ayırma konulu çevre izin ve lisans belgesi.

6-Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde müracaat süresi sonuna kadar mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülüp okunabilir.

            Keyfiyet ilan olunur.

 

Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi

 

SIRA

NO

İŞİN NİTELİĞİ AYLIK

MUHAMMEN BEDEL 

İHALE İŞTİRAK BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNAT  

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ KİRA SÜRESİ
 

 

 

 

 

 

 

1

Ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi hakkının kiralama ihalesi                                 2.300,00TL + KDV 1.000,00TL 70,00 TL  

 

 

 

 

 

 

20.04.2021

10:00 31.12.2022

 

E-posta Listemize Katılın

Please wait...

UYGULAMALARIMIZ

BİZE ULAŞIN