• 26 Kasım 2021
  • +
  • -

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmaz/işyeri, 2886 sayılı ihale Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.

Kiralama ihalesi 07.12.2021 Salı günü Ekli listede belirtilen saatte Belediyemiz Encümeni huzurunda Belediye Binası Belediye Başkanı Odası (Ece Mah. Konak Caddesi No:1) adresinde yapılacaktır.

  1. Kiralama ihalesine katılmak isteyenler en geç 06.12.2021 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar. Ekli listede belirtilen Geçici Teminatı ve ihale iştirak bedellerini Belediyemiz veznesine ya da Belediyemizce verilecek banka hesap numarasına yatıracaklar, makbuzlarını ve istenilen belgeleri yukarıdaki tarih ve Saat’e kadar kapalı zarf içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim edeceklerdir. Belirlenen gün ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  2. İhaleye çıkarılan işyerlerine ait muhammen bedeli, geçici teminat tutarını, ihale iştirak bedelini ihale tarih ve saati ekli listededir.
  3. Açık arttırmanın uzun sürmesi veya tüm katılımcıların hazır bulunması durumunda saat gözetilmeksizin ihalelere sırasıyla devam edilecektir.
  4. İhale şartname ve eklerine uymadığı anlaşılanlar ihaleye katılamazlar. Katılmış ve ihale üzerinde kalmış olsa bile iptal edilerek oluşan kamu zararı ilgili katılımcı /katılımcılardan tahsil edilecektir.
  5. İsteklilerin hazır bulundurması gereken belgeler;

 

1- Gerçek Kişiler için;

a- Müracaat Dilekçesi (Kiraya çıkarılan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair bilgiler yazılacaktır),

b- Kanuni İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü, Muhtarlıktan veya E-Devlet Üzerimden),

c- Noter tasdikli imza beyannamesi,

d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e- İsteklilerin, Belediyemizin bağlı birimleri ve Belediyemizin iştiraki olduğu SANJET A.Ş.’ne borcu olmadığına dair belge,

f- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve ihale iştirak bedellerinin, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,

g İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

h- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

i- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 1 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

2.Tüzel Kişiler için:

a- Müracaat Dilekçesi, (Kiraya çıkarılan yeri bildiğine ve gördüğüne dair bilgilerde yazılacaktır)

b- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların ticaret odası sicil müdürlüğü veya noter tasdikli yetki belgesi,

c- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı, 

d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname,

e- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış, şirket ortaklarının son durumunu gösterir belge,

f- Tüzel kişiliğin ortaklarının ve tüzel kişilik adına hareket edenlerin Belediyemiz, bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

g- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve ihale iştirak bedellerinin, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,

h- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

i- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

j- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 2 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

6-Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde müracaat süresi sonuna kadar mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülüp okunabilir.

            Keyfiyet ilan olunur.

 

 

KİRAYA VERİLECEK YERLERİN LİSTESİ

 

 

SIRA

NO

KİRAYA VERİLECEK YERLER MUHAMMEN BEDEL İHALE İŞTİRAK BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNAT  

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ KİRA SÜRESİ
 

1

YENİ TOPTANCI HALİ A BLOK NO:4 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL 07.12.2021 09:00 01.08.2031
 

2

YENİ TOPTANCI HALİ A BLOK NO:6 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

09:10 01.08.2031
 

3

YENİ TOPTANCI HALİ A BLOK NO:8 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

09:20 01.08.2031
 

4

YENİ TOPTANCI HALİ A BLOK NO:9 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

09:30 01.08.2031
 

5

YENİ TOPTANCI HALİ A BLOK NO:10 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

09:40 01.08.2031
 

6

YENİ TOPTANCI HALİ A BLOK NO:12 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

09:50 01.08.2031
 

7

 

YENİ TOPTANCI HALİ A BLOK NO:13 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

10:00 01.08.2031
 

8

YENİ TOPTANCI HALİ A BLOK NO:14 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

10:10 01.08.2031
 

9

YENİ TOPTANCI HALİ A BLOK NO:15 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

10:20 01.08.2031
 

10

YENİ TOPTANCI HALİ A BLOK NO:16 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

10:30 01.08.2031
 

11

YENİ TOPTANCI HALİ A BLOK NO:17 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

10:40 01.08.2031
 

12

YENİ TOPTANCI HALİ A BLOK NO:18 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

10:50 01.08.2031
 

13

YENİ TOPTANCI HALİ A BLOK NO:20 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

11:00 01.08.2031
 

14

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:1 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

11:10 01.08.2031
 

15

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:2 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

11:20 01.08.2031
 

16

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:3 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

11:30 01.08.2031
 

17

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:4 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

11:40 01.08.2031
 

18

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:5 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

11:50 01.08.2031
 

19

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:6 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

12:00 01.08.2031
 

20

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:7 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

12:10 01.08.2031
 

21

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:8 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

12:20 01.08.2031
 

22

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:9 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

12:30  

01.08.2031

 

23

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:10 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

13:30 01.08.2031
 

24

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:11 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

13:40 01.08.2031
 

25

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:12 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

13:50 01.08.2031
 

26

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:14 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

14:00 01.08.2031
 

 

27

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:16 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

14:10 01.08.2031
 

 

28

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:19 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

14:20 01.08.2031
 

29

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:22 21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL  

07.12.2021

14:30 01.08.2031
 

 

30

YENİ TOPTANCI HALİ D BLOK NO:4 NAKLİYECİLER İŞYERİ 12.000,00 TL

(YILLIK)

5.000,00 TL 3.600,00 TL  

07.12.2021

14:40 01.08.2031
 

 

31

YENİ TOPTANCI HALİ D BLOK NO:5 NAKLİYECİLER İŞYERİ 12.000,00 TL

(YILLIK)

5.000,00 TL 3.600,00 TL  

07.12.2021

14:50 01.08.2031
 

 

32

YENİ TOPTANCI HALİ D BLOK NO:6 NAKLİYECİLER İŞYERİ 12.000,00 TL

(YILLIK)

5.000,00 TL 3.600,00 TL  

07.12.2021

15:00 01.08.2031

 

E-posta Listemize Katılın

Please wait...

UYGULAMALARIMIZ

BİZE ULAŞIN