• 19 Temmuz 2022
  • +
  • -

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen satışı yapılacak taşınmazlar ve kiraya verilecek işyeri, 2886 sayılı ihale Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle ihalesi yapılacaktır.

Satış/Kiralama ihalesi 02.08.2022 Salı günü Ekli listede belirtilen saatte Belediyemiz Encümeni huzurunda Belediye Binası Belediye Başkanı Odası (Ece Mah. Konak Caddesi No:1) adresinde yapılacaktır.

  1. Satış/Kiralama ihalesine katılmak isteyenler en geç 01.08.2022 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar. Ekli listede belirtilen Geçici Teminatı ve ihale iştirak bedellerini Belediyemiz veznesine ya da Belediyemizce verilecek banka hesap numarasına yatıracaklar, makbuzlarını ve istenilen belgeleri yukarıdaki tarih ve Saat’e kadar kapalı zarf içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim edeceklerdir. Belirlenen gün ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  2. İhaleye çıkarılan taşınmazların ait muhammen bedeli, geçici teminat tutarını, ihale iştirak bedelini ihale tarih ve saati ekli listededir.
  3. Açık arttırmanın uzun sürmesi veya tüm katılımcıların hazır bulunması durumunda saat gözetilmeksizin ihalelere sırasıyla devam edilecektir.
  4. İhale şartname ve eklerine uymadığı anlaşılanlar ihaleye katılamazlar. Katılmış ve ihale üzerinde kalmış olsa bile iptal edilerek oluşan kamu zararı ilgili katılımcı /katılımcılardan tahsil edilecektir.
  5. İsteklilerin hazır bulundurması gereken belgeler;

 

1- Gerçek Kişiler için;

a- Müracaat Dilekçesi (Kiraya çıkarılan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair bilgiler yazılacaktır),

b- Kanuni İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü, Muhtarlıktan veya E-Devlet Üzerinden),

c- Noter tasdikli imza beyannamesi,

d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e- İsteklilerin, Belediyemizin bağlı birimleri ve Belediyemizin iştiraki olduğu SANJET A.Ş.’ne ve SANBEL Ltd. Şti. ne borcu olmadığına dair belge,

f- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve ihale iştirak bedellerinin, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,

g İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

h- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

i- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 1 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

2.Tüzel Kişiler için:

a- Müracaat Dilekçesi, (Kiraya çıkarılan yeri bildiğine ve gördüğüne dair bilgilerde yazılacaktır)

b- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların ticaret odası sicil müdürlüğü veya noter tasdikli yetki belgesi,

c- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı, 

d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname,

e- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış, şirket ortaklarının son durumunu gösterir belge,

f- Tüzel kişiliğin ortaklarının ve tüzel kişilik adına hareket edenlerin Belediyemiz, bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş. ve SANBEL LTD. ŞTİ’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

g- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve ihale iştirak bedellerinin, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,

h- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

i- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

j- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 2 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

6-Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde müracaat süresi sonuna kadar mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülüp okunabilir.

            Keyfiyet ilan olunur.

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR VE KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ LİSTESİ

 

 

SIRA

NO

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR VE KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ MUHAMMEN BEDEL  İHALE İŞTİRAK BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNAT

 

 

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ KİRA SÜRESİ
 

 

 

1

1470 ADA 56 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ DİRLİK SOK.

586,60 m² ARSA

980.000,00-TL 1.000,00-TL 29.400,00-TL 02.08.2022 09:00  

 

 

SATIŞ

 

 

2

857 ADA 119 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ EFLATUN SOK.

 459,47 m² ARSA

 

573.000,00-TL 1.000,00-TL 17.190,00-TL 02.08.2022 09:20  

 

 

 

SATIŞ

 

 

3

857 ADA 120 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ EFLATUN SOK.

 436,53 m² ARSA

 

545.000,00 TL 1.000,00TL 16.350,00-TL 02.08.2022 09:40    SATIŞ
4 857 ADA 121 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ EFLATUN SOK.

 437,59 m² ARSA

 

545.500,00-TL 1.000,00-TL 16.365,00-TL 02.08.2022 10:00   SATIŞ
5 857 ADA 122 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ EFLATUN SOK.

 426,95 m² ARSA

 

532.200,00-TL 1.000,00-TL 15.966,00-TL 02.08.2022 10:20    SATIŞ
6 857 ADA 123 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ EFLATUN SOK.

 411,68 m² ARSA

 

513.200,00-TL 1.000,00-TL 15.396,00-TL 02.08.2022 10:40    SATIŞ
7 857 ADA 124 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ EFLATUN SOK.

 440,38 m² ARSA

 

549.000,00-TL 1.000,00-TL 16.470,00-TL 02.08.2022 11:00   SATIŞ
   8 857 ADA 125 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ EFLATUN SOK.

 431,47 m² ARSA

 

537.850,00-TL 1.000,00-TL 16.135,50-TL 02.08.2022 11:20    SATIŞ
9 857 ADA 126 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ EFLATUN SOK.

 432,86 m² ARSA

539.600,00-TL 1.000,00-TL 16.188,00-TL 02.08.2022 11:40    SATIŞ
10 857 ADA 127 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ EFLATUN SOK.

 435,90 m² ARSA

543.500,00-TL 1.000,00-TL 16.305,00-TL 02.08.2022 12:00    SATIŞ
11 857 ADA 128 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ EFLATUN SOK.

 437,84 m² ARSA

545.800,00-TL 1.000,00-TL 16.374,00-TL 02.08.2022 12:20    SATIŞ
12 857 ADA 129 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ EFLATUN SOK.

 440,98 m² ARSA

549.700,00-TL 1.000,00-TL 16.491,00-TL 02.08.2022 12:30    SATIŞ
13 857 ADA 130 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ EFLATUN SOK.

 441,74 m² ARSA

550.700,00-TL 1.000,00-TL 16.521,00-TL 02.08.2022 13:40    SATIŞ
14 857 ADA 131 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ EFLATUN SOK.

 439,42 m² ARSA

547.750,00-TL 1.000,00-TL 16.432,50-TL 02.08.2022 14:00    SATIŞ
15 857 ADA 132 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ EFLATUN SOK.

 436,49 m² ARSA

544.100,00-TL 1.000,00-TL 16.323,00-TL 02.08.2022 14:20    SATIŞ
16 1629 ADA 14 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ 20. CAD

 122,66 m² ARSA

150.000,00-TL 1.000,00-TL 4.500,00-TL 02.08.2022 14:40    SATIŞ
17 1629 ADA 15 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ 20. CAD

 127,85 m² ARSA

155.500,00-TL 1.000,00-TL 4.665,00-TL 02.08.2022 14:50    SATIŞ
18 1629 ADA 16 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ 20. CAD

 127,88 m² ARSA

155.400,00-TL 1.000,00-TL 4.662,00-TL 02.08.2022 15:00    SATIŞ
19 1629 ADA 17 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ 20. CAD

 127,91 m² ARSA

155.500,00-TL 1.000,00-TL 4.665,00-TL 02.08.2022 15:10    SATIŞ
20 1629 ADA 18 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ 20. CAD

 127,92 m² ARSA

155.500,00-TL 1.000,00-TL 4.665,00-TL 02.08.2022 15:20    SATIŞ
21 1629 ADA 19 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ 20. CAD

 159,93 m² ARSA

194.400,00-TL 1.000,00-TL 5.832,00-TL 02.08.2022 15:30    SATIŞ
22 1051 ADA 23 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ TEPEBAŞI SOK.

 388,93 m² ARSA

267.800,00-TL 1.000,00-TL 8.034,00-TL 02.08.2022 15:40    SATIŞ
23 1051 ADA 14 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ TEPEBAŞI SOK.

 364,63 m² ARSA

251.100,00-TL 1.000,00-TL 7.533,00-TL 02.08.2022 16:00    SATIŞ
24 1062 ADA 11 PARSEL

TABDUK EMRE MAHALLESİ BOZTEPE SOK.

 552,49 m² ARSA

402.800,00-TL 1.000,00-TL 12.084,00-TL 02.08.2022 16:10    SATIŞ
25 YENİ TOPTANCI HALİ A BLOK NO:4

İŞYERİ

21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL 02.08.2022 16:20 31.06.2032
26 YENİ TOPTANCI HALİ A BLOK NO:6

İŞYERİ

21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL 02.08.2022 16:30 31.07.2032
27 YENİ TOPTANCI HALİ A BLOK NO:8

İŞYERİ

21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL 02.08.2022 16:40 31.07.2032
28 YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:14

İŞYERİ

21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL 02.08.2022 16:50 31.07.2032
29 YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:16

İŞYERİ

21.250,00 TL

(YILLIK)

70.000,00 TL 6.375,00 TL 02.08.2022 17:00 31.07.2032
30 YENİ TOPTANCI HALİ D BLOK NO:1 NAKLİYECİ

BÜRO İŞYERİ

12.000,00 TL

(YILLIK)

5.000,00 TL 3.600,00 TL 02.08.2022 17:10 31.07.2032

 

 

E-posta Listemize Katılın

Please wait...

UYGULAMALARIMIZ

BİZE ULAŞIN